VTI National Transport Research Database

Utvärdering av hälsoeffekter vid förbättrad gång- och cykelinfrastruktur (A method to evaluate and assess health effects of measure for walking and cycling)

  • Ahlberg, Joakim
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-05-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/32652
Subject(s): Abstract: Trafikverket saknar idag adekvata metoder och verktyg för att värdera och bedöma hälsoeffekter kopplat till gång- och cykelåtgärder. I praktiken innebär detta att man vid utvärdering av hälsoeffekter idag till stor del förlitar sig till kvalitativa bedömningar. Syftet med detta projekt är därför att öka kunskapen kring aktivt resande och effekter på hälsa samt ge förutsättningar för att förbättra Trafikverkets befintliga metoder för bedömning av hälsoeffekter. Den kartläggning som planeras kommer att ge Trafikverket en bra överblick över kunskapsläget idag, vilken kunskap som saknas samt vad som är mest kritiskt att se över och hantera. Projektet kommer även att föreslå lösningar på kort och lång sikt, vilket dels kommer att ge Trafikverket bättre förutsättningar att hantera hälsoeffekter i den kommande åtgärdsplaneringen, men i ett längre tidsperspektiv även möjlighet att utveckla robusta, kvalitetssäkrade och mer heltäckande metoder och verktyg för att bedöma hälsoeffekter. I projektet ingår även en fallstudie där DALY-beräkningar genomförs i syfte att kvantifiera hälsoeffekterna som uppkommer tack vare ökad cykling.Abstract: Currently, The Swedish transport administration does not have adequate methods in order to evaluate and assess health effects that stem from increased walking and cycling. In practice this means that health effects are mainly evaluated in a qualitative manner. Thus, the purpose of this project is to enhance the knowledge about active mobility and its effects on health. Also, the object is to provide a basis for more relevant and adequate methods. This project will give The Swedish transport administration a good overview of the knowledge base today, which knowledge that are missing and which actions that are most crucial to take in order to evaluate health effects. The study will also address which actions that are desirable in the short and in the long run. This will provide The Swedish transport administration with the possibility to make necessary method-adjustments relevant to the upcoming ‘åtgärdsplanering’ and in the long run to develop more robust and comprehensive methods in order to evaluate health effects. In this study we will also calculate the number of DALYs saved, based on a change in the rate of cycling.
Item type:

Powered by Koha