VTI National Transport Research Database

Förstudie undersökning av möjligheter och utmaningar för digitalisering och automation i broprojektering (Pre-study to investigate opportunities and challenges of digitalization and automation in bridge design – highlighting the human contribution to success/failure)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-01 -- 2021-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/106101
Subject(s): Abstract: Även om det finns en stark tradition av forskning mot kvalitetskontroll inom teknik, har mindre uppmärksamhet lagts mot att identifiera och bedöma inflytelserika (framgång / fel främjande) faktorer för det tekniska tillvägagångssättet och hur dessa kan justeras. Det föreslagna projektet hoppas kunna befästa den gamla och nya synen på mänskliga fel inom teknikprojekt genom att identifiera några viktiga externa faktorer som kan påverka ingenjörernas prestanda; både positivt och negativt. Det föreslagna projektet är en förstudie för att utvärdera möjliga strategier för hur ingenjörernas roll i den moderna designprocessen kan stärkas för att minska fel och förbättra prestanda. Modern design i detta sammanhang hänvisar helt enkelt till situationen som den är nu, medan sannolika framtida förändringar också kan övervägas. Projektet ska genomföras av seniorforskare vid avdelningen för strukturteknik vid Lunds universitet. Det förväntade resultatet av det föreslagna projektet kommer att användas som grund för ett större, mer ingående forskningsförslag om samma ämne. Abstract: The modern design and construction process is a dynamic and complex process, involving a number of different concurrent processes and process actors. The continually evolving landscape of engineering design (e.g. due to modern trends)indicates that the role that structural engineers have is also changing. The rapidity of modern developments raise questions concerning the adaptability of the engineering profession to both embrace and cope with these changes without introducing unforeseen or unintended risks and uncertainties. While there is a strong tradition of research towards quality control in engineering, less attention has been placed towards identifying and assessing influential (success/error promoting) factors of the engineering approach and how these can be favorably adjusted. The proposed project hopes to consolidate the old and new view of human error in engineering projects by identifying some important external factors which could influence engineers’ performance; both positively and negatively. The proposed project is a pre-study to evaluate possible strategies for how the bridge engineers’ role in the modern design process can be strengthened to reduce errors and improve performance. Modern design in this context simply refers to the situation as it is now, while probable future changes may also be considered. The project is to be carried out by senior researchers at the Division of Structural Engineering at Lund University. The expected results of the proposed project will be used as a basis for a larger, more in-depth, research proposal on the same topic.
Item type:

Powered by Koha