VTI National Transport Research Database

Lignin i asfaltbeläggning: provväg med fossilreducerat bindemedel (Lignin in asphalt pavement: test of binder with reduced content of fossil component)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-01 -- 2026-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/107144
Subject(s): Abstract: Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid vägbyggnad och -underhåll. Fossilfria transporter är en gemensam målsättning för entreprenörer och Trafikverket. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet och t.o.m. möjliggöra en tillfällig koldioxidsänka. Målsättningen med projektet är att skala upp tillverkning av ett bindemedel baserat på sulfatlignin (lignin tillsammans med bitumen i första skedet) och genom en provväg kvantifiera effekten av detta innovativa bindemedel i asfaltbeläggning. Lignin är en skogsprodukt. Det är ett samlingsnamn för flera olika typer av lignin. Den typ som idag är kommersiell i stor skala är en biprodukt som separeras från sulfatmassaproduktion. Andra potentiella, men idag inte kommersiellt tillgängliga ligniner från skogen i stor skala, är de som erhålls som en biprodukt från bioraffinaderier Abstract: The overall purpose of this project is to significantly reduce the use of fossil resources when building and maintaining roads. Fossil free transports is a common objective of contractors and the Swedish Transport Administration. Concerning asphalt production, the transition from fossil fuel has been rapid and next in turn is reducing fossil resources in the binder, and possibly, allowing for a temporary carbon sink. The main goal of the project is to scale-up binder production using kraft lignin (kraft lignin and bitumen) and by building a test road to study the characteristics of this innovative binder used in asphalt concrete. Kraft lignin is a commercial product from the forest industry.
Item type:

Powered by Koha