VTI National Transport Research Database

Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning (Landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-15 -- 2022-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2020/93095
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse om hur vi långsiktigt kan skapa ett mer jämställt och inkluderande transportsystem för mer utsatta grupper (ur ett transporthänseende) på Sveriges landsbygder, i detta fall med särskilt fokus på äldre personer utan tillgång till bil. En referensgrupp finns etablerad som inkluderar representanter från Hela Sverige ska leva/Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Trafikanalys. Projektet utförs stegvis, och inleds med en förstudie, med efterföljande fallstudier och slutligen resultatspridning och förslag till vidare forskning. Projektets första del består av en inledande litteraturöversikt och sammanställning av försök som pågår för en mer hållbar mobilitet i rurala områden. I samverkan med referensgruppen kommer samhällsrelevanta forskningsfrågor identifieras mer ingående, liksom metod och angreppssätt. Relevanta och representativa geografiska områden väljs ut. Fallstudierna ämnar fördjupa kunskaperna om resmöjligheter idag, inställningar och attityder hos äldre personer gentemot olika mobilitetslösningar, förutsättningar för beteendeförändringar samt mer organisatoriska frågor som handlar om exempelvis samordning av kollektivtrafik. Projektet kommer att leda till ny och ökad kunskap inom ett relativt outforskat område. Resultaten kommer att konkretiseras i förslag till åtgärder för att på sikt stödja en mer hållbar transportförsörjning på Sveriges landsbygder. Resultaten kommer att spridas via K2:s publiceringskanaler, vetenskapliga tidskrifter och genom seminarier och konferenser. Mottagare av resultaten är aktörer som arbetar med frågor som handlar om en mer hållbar och resurseffektiv transportförsörjning i rurala områden (ex kommuner och regioner, forskare, myndigheter med flera). Angeläget är också att stärka kopplingen mellan forskningen och aktörer som arbetar med tillgänglighetsfrågor i Sverige.Abstract: This project aims to gain an increased knowledge and understanding of how we from a long-term perspective can create more equal and inclusive transport-systems for vulnerable groups in rural areas, with a special attention to older people without the access to a private car. A reference group has been established including representatives from Hela Sverige ska leva/Landsbygdsnätverket, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth and Traffic Analysis. The project will be conducted in a step wise manner, and begins with a feasibility study, followed by case studies, and finalized by dissemination of research findings and proposals for further research. A literature review will be conducted and an overview of ongoing initiatives for a more sustainable mobility in rural areas. In cooperation with the reference group, relevant research questions will be more detailly identified, and method and research approach will be developed. Geographical areas will be selected together with the reference group. The cases aim to deepen the knowledge about travel opportunities, perspectives and attitudes of older people towards different mobility solutions as well as exploring more organizational issues such as coordination of public transport and appropriate business models. The findings will result in new and increased knowledge in a rather unexplored research area. The results will be concretized in proposals for measures from a long-term perspective for supporting a more sustainable transport supply in rural areas. The results will be distributed via K2's publication channels, through at least one scientific paper and through seminars and conferences. Recipients of the results are actors who work with issues concerning a more sustainable and resource-efficient transport supply in rural areas (e.g. municipalities and regions, researchers, authorities and more). Important is also to strengthen the connection between the research and actors who work with accessibility issues in Sweden.
Item type:

Powered by Koha