VTI National Transport Research Database

Cirkulära materialflöden i anläggningskonstruktioner (Circular material flows in infrastructure constructions)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-05-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/43882
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att ta fram verktyg för att beskriva och bedöma relevanta och vetenskapligt underbyggda miljökriterier för mineraliska, lätt förorenade material så att dessa ska kunna bilda cirkulära flöden snarare än att bli avfall, i enlighet med Sveriges och Trafikverkets ambitioner respektive mål (se "Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige"). även kallade end of waste-kriterier. Riskerna med återvinning av massorna bedöms, vilka faktiska skador eller risker som har uppkommit tidigare, samt vilka olika hinder och möjligheter det finns för olika massor/material att bli produkter snarare än att förbli ett avfall. För att fylla kunskaps- och dataluckor genomförs provtagning, analys och testning av de materialtyper som anses mest relevanta för Trafikverket. Testerna ska på ett vetenskaplig och verifierbart sätt återspegla de viktigaste hälso- och miljöriskerna som återvinningen kan ge upphov till. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt. Abstract: The aim of the project is to develop tools for describing and assessing relevant and scientifically substantiated environmental criteria for mineral, lightly polluted materials so that they can form circular flows rather than become waste.
Item type:

Powered by Koha