VTI National Transport Research Database

Kvalifikationer för framtidens luftfart. Validering, utveckling och optimering av urvalsinstrument och lämplighetstester för piloter

  • Melin, Marika
  • Karolinska institutet, Universitet eller högskola, 202100-2973
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-01 -- 2025-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/25551
Subject(s): Abstract: För flygsäkerhet och hållbarhet inom luftfarten är det av yttersta vikt att piloterna har de kvalifikationer som krävs för att möta de utmaningar som finns i den operativa miljön. Forskning pekar på att den mänskliga faktorn, trots den teknologiska utvecklingen, alltjämt är en central orsak till olyckor och incidenter inom flyget. Det senaste decenniets omfattande förändringar inom flygindustrin har medfört stora förändringar av piloternas arbetsförhållanden, vilket i sin tur ställer nya och andra krav på piloternas förmågor, både kognitivt och psykiskt. Sedan Germanwings-olyckan, och nu också i kölvattnet av Covid-19 pandemin och den kris som flygindustrin genomgått och i hög grad fortfarande befinner sig i, har frågan om testning av piloters lämplighet för tjänstgöring varit högaktuell för flygbolag och luftfartsmyndigheter. EASA´s nya regler med krav på flygpsykologisk lämplighetstestning vid nyanställning av trafikpiloter understryker vikten av att testa piloters lämplighet. Men för att i praktiken säkerställa säkra flygoperationer måste också de metoder och test som används för att predicera piloternas lämplighet vara anpassade till den komplexitet som idag präglar flygbranschen och de krav det ställer på piloternas olika förmågor, och här är forskningen mycket begränsad. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka 1) vilka förmågor och kapaciteter som bäst predicerar lämplighet för pilotyrket i förhållande till de operativa och arbetsmiljömässiga förutsättningar som idag råder inom flygindustrin, samt 2) vilka metoder som bäst testar dessa förmågor på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Forskningen genomförs som ett doktorandprojekt och är upplagt i flera steg med metoder, datainsamlingstekniker och frågeställningar som kompletterar varandra. Genom samarbete med Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet har vi tillgång till unik data med testresultat från trafikflygarstudenters lämplighetstestning under urvals- och antagningsprocessen. Metodologisk kommer dels psykometriska analyser av den interna strukturen i testbatterierna att genomföras, dels longitudinell validering av lämplighetstesten. Konkret innebär detta att vi både undersöker hur valida/”bra” själva testen är och hur relationen mellan pilotstudenternas resultat från lämplighetstesten och faktisk prestation under utbildning samt som yrkesverksamma piloter ute på linjen ser ut. Detta ger oss kunskap om vilka förmågor som har prediktiv validitet. Resultaten förväntas bidra med praktiskt användbar kunskap som kan ge en betydligt högre tillförlitlighet och säkerhet i urvalsförfarandet av piloter, samt kunna utgöra underlag för framtida nationella standards och riktlinjer. Forskningsprojektets unika värde ligger i att på ett högst konkret sätt bidra till högre flygsäkerhet, effektivitet och hållbarhet i luftrummet genom evidensbaserad metodutveckling av lämplighetstest. Projektet genomförs i nära samarbete med myndigheter inom lufttransortsektorn och bransch- och fackföreträdare på flygbolag. Abstract: For aviation safety and sustainability, it is of the utmost importance that pilots have the qualifications required to meet the challenges posed by the operational environment. Research indicates that the human factor, despite technological development, is still a central cause of accidents and incidents in aviation. The extensive changes in the aviation industry over the past decade have led to major changes in the pilots´working conditions, which in turn have led to new and different demands on the pilots' capacities, both cognitively and mentally. Since the Germanwings accident, and now in the wake of the Covid-19 pandemic and the crisis that the aviation industry has undergone, pilot aptitude testing has become a important issue for airlines and aviation authorities. EASA's new rules, which require that pilots undergo psychological aptitude testing before employment, underline the importance of testing pilots' suitability. But in order to ensure safe flight operations in practice, the methods and tests used to predict the pilots aptitude must be adapted to the complexity that characterizes the aviation industry today and the requirement it entails, and here the research is very limited. Thus, the purpose of this research project is to investigate 1) which abilities and capacities that best predict suitability for the pilot profession in relation to the current operational and work environment conditions in the aviation industry, and 2) which methods that best test these abilities in a reliable and efficient way. The project is planned as a doctoral project and is structured in several steps with methods, data collection techniques and hypotheses that complement each other. Through collaboration with Trafikflyghögskolan (TFHS) at Lund University we have access to a unique dataset, with aptitude test results from aviation students from their selection and admission process. Methodologically, psychometric analyzes of the internal structure of the test batteries will be performed, as well as longitudinal validation of the aptitude test. This means that we will examine both how valid /“good” the tests in itself is, and the relationship between the pilot students' results from the aptitude test and their actual performance during training as well as flying as professional pilots. This will provide knowledge about which abilities have predictive validity for the pilot profession. The results are expected to provide practical knowledge that can provide significantly higher reliability and security in the selection process of pilots, and be able to form the basis for future national standards and guidelines. The unique value of this project lies in its’ highly concrete contribution to improved flight safety, efficiency, and durability in the airspace through development of evidence-based aptitude tests. The project is carried out in close collaboration with air transport authorities and industry and trade union representatives.
Item type:

Powered by Koha