VTI National Transport Research Database

Utökad alternativ finansiering inom nuvarande regelverk (Increased alternative financing within the current regulatory framework)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-05-01 -- 2024-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/32663
Subject(s): Abstract: Trafikverket behöver löpande ha en god kännedom om utveckling av området alternativ och innovativ finansiering och organisering av transportinfrastrukturen för att effektivt kunna nå transportpolitikens mål. Diskussionen om alternativ finansiering av transportinfrastrukturen tar ofta sin utgångspunkt i lösningar som tillämpas i andra länder och/eller sektorer, men som i begränsad utsträckning kan tillämpas av Trafikverket. Samtidigt finns relativt omfattande outforskade möjligheter att på olika nivåer i transportinfrastrukturen, och i olika tidsperspektiv utnyttja det gällande regleringsmässiga utrymmet för alternativ finansiering och organisering. Här finns en kunskapsbrist som delvis har sin grund i att flera av frågeställningarna är mycket komplexa till sin natur. Regleringar (t ex EU-rätt, äganderätt, markåtkomst, ersättningsfrågor mm), makroekonomiska och finansiella förutsättningar (t ex vilka objekt är kommersiellt intressanta i en ändrad räntemiljö) samt geopolitiska överväganden (t ex risker med ”fel” ägare). Flera aspekter möts som gör frågorna svårbedömda i mer konkreta situationer. Ett fortsatt kartläggnings- och utredningsarbete krävs för att utarbeta metoder och modeller för hur det befintliga utrymmet för alternativ finansiering och organisering kan utnyttjas. Detta projekt syftar till att samla in och analysera aktuell forskning från Sverige och andra jämförbara länder till hur alternativ finansiering och organisering kan arrangeras på för att upprätthålla och utveckla Trafikverkets områdeskunskap. Projektet kommer även att samla in erfarenheter från aktörer som har arbetat konkret med alternativ finansiering och organisering av infrastruktur. Studien kommer att bedrivas med tre huvudsakliga perspektiv: 1. Teoretisk nivå. För att sätta fokus på rätt frågeställningar inleds arbetet med att i en kontext av transaktionskostnader, rättsekonomi och institutionell ekonomi beskriva problemområdet. Vidare kommer aktuell forskning om alternativ finansiering och organisering av infrastrukturen att sammanfattas. I denna del kommer även lärdomar från andra infrastrukturslag av alternativ finansiering och organisering att belysas. Projektet syftar till att titta på skillnader mellan olika för- och nackdelar med olika former av alternativ finansiering och organisering (t ex skillnader mellan koncessioner och ägande). Teoridelen kommer även att belysa skillnader mellan olika aktörer (t ex pensionsfonder, infrastrukturfonder) som blir involverade vid ev alternativ finansiering och organisering. 2. Finansiering av ny infrastruktur med olika systemnivå: a. Nya projekt på övergripande systemnivå. Vad innebär alternativ finansiering och organisering på en högre systemnivå i transportinfrastrukturen, t ex kopplat till större nationella/nordiska järnvägsprojekt b. Vad innebär alternativ finansiering och organisering för nya projekt på delprojektnivå och större åtgärder som etableringen av järnvägsstationer eller godstransportnoder? 3. Vad innebär alternativ finansiering och organisering för befintliga system, som järnvägar, broar och tunnlar på vägsystemet och stationer/noder. När och under vilka förutsättningar kan det t ex vara motiverat att släppa in nya aktörer som ägare/delägare? Abstract: The Swedish Transport Administration must continuously develop knowledge about the area alternative and innovative financing and organization of the transport infrastructure in order to effectively achieve the transport policy goals. The debate on alternative financing of transport infrastructure is often based on solutions that are applied in other countries and/or regions, but which can be applied to a limited extent by the Swedish Transport Administration. At the same time, there are relatively wide and unexplored opportunities to utilize the current administrative regulations for alternative financing and organization at different levels in the transport infrastructure, and in different time perspectives. There is a lack of knowledge here, which is partly based on the fact that several of the issues are very complex in nature. Regulations (e.g. EU law, property rights, land access, compensation issues, etc.), macroeconomic and financial conditions (e.g. which objects are commercially interesting in a changed interest rate environment) and geopolitical considerations (e.g. risks with the "wrong" owner). Several aspects come together that make the questions difficult to assess in more concrete situations. Continued mapping and research work is needed to develop methods and models for how the existing opportunities can be used for alternative financing and organization of projects. The project therefore aims to analyze and collect current research from Sweden and other comparable countries on how funding and other organization can be organized. The project will also summarize experiences form organisations and companies that actively work with alternative financing and organisation: 1. Theoretical level. In order to focus on the right issues, the work begins by describing the problem area in a context of transaction costs, legal economics and institutional economics. Furthermore, current research on alternative financing and organization of the infrastructure will be summarized. In this part, lessons learned from other infrastructure types of alternative financing and organization will also be highlighted. The project aims to look at differences between different pros and cons of different forms of alternative financing and organization (eg differences between concessions and ownership). The theory part will also highlight differences between different actors (e.g. pension funds, infrastructure funds) who become involved in possible alternative financing and organization. 2. Financing of new infrastructure at different system levels: a. New projects at overall system level. What does alternative financing and organization mean at a higher system level in the transport infrastructure, e.g. linked to larger national/Nordic railway projects. b. What does alternative financing and organization mean for new projects at sub-project level and larger measures such as the establishment of railway stations or freight transport nodes? 3. What does alternative funding and organization mean for existing systems, such as railways, bridges and tunnels on the road system and stations/nodes. When and under what conditions can it be justified, for example, to admit new actors as owners/partners?
Item type:

Powered by Koha