VTI National Transport Research Database

STAPLA - Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik (STAPLA - Strategic facility planning for balancing of maintenance and train traffic )

  • Lidén, Tomas
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/39498
Subject(s): Abstract: Spårväxlar är avgörande för både de trafikala möjligheterna, systemtillgängligheten och underhållsvolymerna i en järnvägsanläggning. Idag saknar Trafikverket välutvecklade metoder för att göra en sammanvägd och långsiktig bedömning av anläggningsutformningen på medelstora och större stationer vad gäller spårväxlar och trafikering. Förstudien STAPLA-F har visat att det finns potential för att reducera mängden spårväxlar, men också att ingen systematisk forskning har bedrivits vad gäller planeringsmetoder för denna typ av anläggningsförändringar. Forskningsprojektet STAPLA ska utveckla analys- och dimensioneringsmodeller för att generera anläggningslösningar som beaktar både trafik och underhåll på ett balanserat sätt, samt använda och utvärdera dessa modeller på lämpliga anläggningsexempel. Olika alternativ för att hantera anläggning, trafik, underhåll och tillgänglighetspåverkan studeras, samt vilka begränsningar och randvillkor som måste beaktas. Verklighetsnära anläggningsfall studeras och om möjligt ges konkreta förslag på anläggningsförändringar och vilken effekt som dessa förväntas ge. Projektet bedrivs som första året i ett doktorandprojekt under 2019. Avsikten är att ge tillräckliga forskningsresultat för framläggning av en licentiatavhandling om fortsatt finansiering beviljas. Projektet ingår inom branschprogrammet KAJT och ämnesområdet Underhåll och Trafik. Abstract: Switches and crossings have a crucial impact on both traffic possibilities, system reliability and maintenance volumes in a railway system. Today, Trafikverket lack well founded methods for a joint and long-term assessment of the network design regarding switches and their traffic usage at midsize and large stations. In the prestudy project STAPLA-F it has been shown that there is a potential for reducing the number of switches, but also that very little systematic research has been conducted when it comes to planning methods for such infrastructure changes. The research project STAPLA shall develop models for stratetic analysis and design of railway stations, which consider traffic as well as maintenance demands in balanced way. Suitable facility cases will be used for testing and and evaluation of the models. Different alternatives for handling the infrastructure, traffic, maintenance and reliability will be studied, as well as delimitations and constraints that must be considered. Realistic data cases will be studied and, if possible, specific facility changes will be suggested along with the consequences that can be expected. The work will be conducted as the first year of a PhD Project during 2019. The research results should be sufficient for the completion of a licentiate thesis if further financing will be decided. The project is part of the national research program KAJT and the subject area of Maintenance and Traffic.
Item type:

Powered by Koha