VTI National Transport Research Database

Probe-data för kontinuerlig skattning av OD-matriser och länkflöden (Continuous travel demand and link flow estimation based on GPS probe data (CODE PROBE))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2023-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/22404
Subject(s): Online resources: Abstract: Nya storskaliga datakällor för mobilitet, som GPS-baserad probe-data och mobilnätdata, har på senare tid fått ökat intresse inom trafikplaneringsapplikationer [1], [2]. Dessa datakällor är baserade på kontinuerliga positionsobservationer av ett urval av enheter som möjliggör en helt ny förståelse av spatiotemporala mobilitetsmönster både inom och mellan städer. En storskalig mobilitetskälla av särskilt intresse för trafikplanering är GPS-baserad probe-data, som inkluderar högupplösta mobilitetsdata för några procent av fordonsparken. Datakällan har potential att automatisera trafikstatistik på nätverksnivå för tillämpning inom både trafikprognoser och nationell ekonomisk analys. Trafikverket har redan anskaffat aggregerade restider baserat på dessa probe-data och i förstudien ”Förstudie kring användning av probedata för skattning av tidsvarierande reseefterfrågan och trafiktillstånd” [3] har egenskaperna hos rådata och möjliga applikationsområden analyserats för Svenska förhållanden. Förstudien identifierade länkflödesskattningar som en prioriterad datatyp som är användbar för trafik- och infrastrukturplanering. Nyligen har dock forskning också använt probe-data som indata till skattning av efterfrågan i form av OD-matriser [4]. Detta projekt syftar till att kombinera lokala probe-baserade länkflödesuppskattningar med konceptet datadriven nätverksutläggning och skattning av OD-matriser [5], [6], som nyligen utvecklats vid LiU, för kontinuerlig (24/7) uppskattning av efterfrågan och länkflöde. Den datadrivna nätverksutläggningen kopplar ihop efterfrågan med lokala länkflödesuppskattningar och möjliggör konsistent skattning av både OD-matriser och länkflöde kontinuerligt över tid, baserat på högupplöst probe-data som indata. Abstract: New emerging large-scale mobility data sources like GPS probe and mobile network data have recently gained increasing interest for traffic planning applications [1], [2]. These data sources are based on continuous location observations of a sample of devices that enable a completely new understanding of spatiotemporal mobility patterns both within and between cities. A large-scale mobility source of special interest for traffic planning is GPS probe data, that includes high resolution mobility data for a few percent of the vehicle fleet. The data source has potential to automate network-wide traffic statistics for both traffic forecasts and national economic analysis. Trafikverket are already procuring travel time aggregates based on these GPS probe data and in the pre-study “Förstudie kring användning av probedata för skattning av tidsvarierande reseefterfrågan och trafiktillstånd” [3], characteristics of the raw data and possible application areas has been analyzed for Swedish conditions. The pre-study identified link flow estimates as a prioritized data type that is useful for traffic and infrastructure planning. However, recently, new research has also utilized GPS probe data as input to origin-destination travel demand estimation [4]. This project aims at combining local probe-based link flow estimates with the concept of data-driven network assignment and travel demand estimation [5],[6], recently developed in LiU, for continuous (24/7) estimation of travel demand and link flow. The data-driven network assignment connects the travel demand with local link flow estimates and enables consistent estimation of both travel demand and link flow over time, based on raw GPS probe data as input.
Item type:

Powered by Koha