VTI National Transport Research Database

Värdering av Trafikinformationsnyttor i Tågtrafiken - VTT

  • Peterson, Anders
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-04-01 -- 2024-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/39804
Subject(s): Online resources: Abstract: Tågförseningar tillsammans med ökande efterfrågan leder till betydande sociala kostnader. Ett sätt att minska dessa kostnader är genom effektiv kommunikation av olika typer av trafikinformation till passagerare. Beroende på vilken/när information tas emot minskar passagerarnas beteendeanpassningar deras resekostnader, särskilt vid förseningar. Detta projekt syftar till att beräkna de samhällsekonomiska nyttor som sådan trafikinformation ger. Detta åstadkoms genom att utveckla en kvantitativ modell för att kvantifiera värdet av att kommunicera information till resenärerna vid tågförseningar. Genom att använda olika störningsscenarier i både pendel- och fjärrtåg, ger studien insikter till infrastrukturförvaltaren om samhällsnytta av sådana informationssystem som en del av de stora infrastrukturinvesteringarna. Dessa insikter kan också hjälpa till att utforma effektivare informationsstrategier för att minska sociala kostnader för tågstörningar. Abstract: Train delays with increasing demand result in substantial social costs. One way to reduce these costs is through efficient communication of various types of traffic information to passengers. Depending on which/when information is received, passengers’ behavioral adaptations reduce their travel costs especially in the event of delays. This project aims at calculating the social benefits of such traffic information. The purpose is to develop a quantitative model to quantify the value of communicating information to passengers in cases of train delays. Using different disruption scenarios in both commuter and long-distance train services, the study provides insights to the infrastructure manager on the social value of such information systems as part of the large infrastructure investments. These insights can also help design more effective information strategies to reduce social costs of train disruptions.
Item type:

Powered by Koha