VTI National Transport Research Database

Den attraktiva offentliga kunden (The attractive public customer )

  • Fridner, David
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2020-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/53529
Subject(s): Abstract: Trafikverket arbetar långsiktigt för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. Ett viktigt medel för att uppnå detta är att lyckas med sin ambition att ha nöjda leverantörer som väljer Trafikverket. Forskningslitteraturen demonstrerar tydliga fördelar av att vara en attraktiv kund, vilket har lett till ökade forskningsinsatser på att förstå hur organisationer kan höja sin kundattraktivitet. Medan litteraturen hittills fokuserat på privata sektorn (”business-to-business”) belyser vi frågan utifrån de utmaningar och regler som gäller för den offentliga sektorn. Projektet fokuserar på hur Trafikverket kan bli en mer attraktiv kund till en av de viktigare målgrupperna: A-leverantörer inom markentreprenader. Det enskilda leverantörssegment som står för den största delen av inköpsvolymen men som är minst nöjda med Trafikverket som kund (NLI, 2018). För Trafikverkets del beräknas resultaten främst vara till nytta för den strategiska inriktningen på inköpsarbetet men de har även implikationer för vidare gränsytor gentemot leverantörsledet – både i anbudsskede och genomförandefas. Då offentliga sektorn ofta har problem med att attrahera och mobilisera kapabla leverantörer förväntas projektet även leverera värde till offentliga kunder och branschaktörer vid sidan av Trafikverket. Abstract: The Swedish Transport Administration (Trafikverket) works long-term for increased productivity and innovation in the construction industry. An important mean of achieving this is to succeed with the ambition to have satisfied suppliers who choose Trafikverket. The research literature demonstrates clear benefits of being an attractive customer, which has led to increased research efforts to understand how organizations can raise their customer attractiveness. While the literature so far has focused on the private sector (business-to-business), we highlight the issue based on the challenges and regulations governing the public sector. The project focuses on how Trafikverket can become a more attractive customer to one of the important target groups: A-suppliers within ground contractors. The individual supplier segment that accounts for most of the purchasing spend, but is the least satisfied with Trafikverket as a customer (NLI, 2018). In regards to Trafikverket, the results are mainly expected to benefit the strategic direction of the procurement function but they also have implications for further interfaces towards the supply chain, both in the bidding- and implementation phase. Given that the public sector often face challenges in attracting and mobilizing capable suppliers, the project is also expected to provide value to public customers and industry participants besides Trafikverket.
Item type:

Powered by Koha