VTI National Transport Research Database

ODESTA - Optimerade ankomstvägar för hållbar luftfart (ODESTA - Optimizing Aircraft Descent for Environmentally Sustainable Aviation)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2024-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/101849
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet kommer att bidra till en effektivare flygledning genom att utforma prestationsnavigerade flygvägar vilket kommer att minska miljöeffekterna av flygning genom att minimera bränsleförbrukningen och bullerpåverkan i terminalområdet. Projektet riktar sig således till områden med flygledning, bullerexponering, samt bränsleeffektivitet (som starkt relaterar till utsläpp minimering). En studie av avvägningar bland olika relaterade KPI:er inkluderas också i projektet. Specifikt kommer projektet att utveckla matematiska modeller och optimeringsalgoritmer för att konstruera bränsleeffektiva ankomstvägar med minimalt bullerpåverkan i flygplatsens närhet; lösningarna kommer att ge intressenterna flexibla verktyg för beslutsstöd för att minska luftfartspåverkan. Utvärdering och validering av projektresultaten kommer att utföras med simuleringar av Stockholm Arlanda flygplatsens ankomstscenarier, vilket ger ett intressant och utmanande testfall på grund av de bullerbegränsade områdena och generellt komplicerade situationer med de två stora flygplatserna i närheten. Abstract: The project will contribute to a more efficient ATM (Air Traffic Management) by designing PBN (Performance Based Navigation) - based flight paths which will reduce environmental effects of flying via minimizing fuel consumption and noise impact in TMA (Terminal Maneuvering Area). The project thus targets areas of ATM and Noise exposure, while also dealing with fuel efficiency (which strongly relates to emission minimization). A study of tradeoffs among various ATM TMA-related KPIs is also included in the project. Specifically, we will develop mathematical models and optimization algorithms for constructing fuel-efficient arrival routes with minimal noise footprint in airport vicinity; our solutions will provide the stakeholders with flexible decision support tools to decrease environmental impact of aviation. Evaluation and validation of the project results will be performed with simulations on Stockholm Arlanda airport arrival scenarios, which provides an interesting and challenging test case due to the noise-restricted areas and generally complicated situation with the two major airports in close vicinity.
Item type:

Powered by Koha