VTI National Transport Research Database

SEA-CASE (Spatially Explicit Analysis of Cargo Associated maritime Shipping Emissions)

  • Godar, Javier
  • STIFT Stiftelsen The Stockholm Environment Institute, Svenskt företag eller organisation, 802014-0763
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-20 -- 2022-06-20 Registration number:
  • Trafikverket 2019/119590
Subject(s): Abstract: Sjöfartsektorn skapar cirka 2,5% av de globala utsläppen (ungefär samma som luftfartssektorn), och det beräknas att det kommer att bidra med 17% av de globala utsläppen fram till 2050 om inte ytterligare mildrande åtgärder vidtas (ENVI, 2015). Många initiativ och åtaganden försöker begränsa dessa utsläpp betydligt, vare sig det gäller transportsektorn generellt eller sjöfartssektorn i synnerhet. För att uppnå en mer hållbar sjöfart och minska sektorns oklarhet kommer SEA-CASE-projektet att beräkna och avslöja utsläppen från sjötransport per handelsvara och aktör (transportör, exportör, importör, konsumentland). Denna för närvarande otillgängliga informationen, kan bidra till en paradigmskifte i övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp från sjöfarten, och det är centralt till att avancera avkarboniseringen av sjöfartssektorn. Denna information kan stödja pågående ansträngningar för att minska utsläppen från sjöfarten; inklusive de förknippade med Sveriges uttalade mål att minska transportutsläppen med 70%, ECs och IMOs ansträngningar för att uppnå avsevärda minskningar av utsläpp inom sjöfartssektorn fram till 2050, samt kommande initiativ för att inkludera sjöfartsutsläpp mer effektivt i investeringsbeslut (t.ex. Poseidon-principer) och fotavtryck. Detta projekt är delvis baserat på en peer-review metod som samutvecklades av applikationskoordinator (Schim van der Loeff et al. 2018) som kombinerar miljarder poster av fartygsrörelser från AIS, lastdata per fartyg och operativ information per fartyg. Projektet har två huvudmål: 1) Att leda ett pilot online-informationssystem som visar exakta utsläpp per fartyg, handlare, transportör, land och handelsvara. Tillvägagångssättet och informationssystemet kommer att visas för: i) Detaljerade utsläpp för år 2019, uppdelade per råvara, fartygs- och lastägare, av all maritim import och export av USA, plus all export från Brasilien, Peru, Colombia, Chile och en betydande mängd globala container-färder. Detta inkluderar import från Sverige och andra EU-länder från de exporterande länder samt svensk export till USA; ii) Den detaljerade analysen av utsläpp i samband med all svensk färjetrafik per passagerare och kilometer, vilket bidrar till mer informerade diskussioner i Sverige om miljö-kostnadseffektiviteten för att använda olika transportformer som ett alternativ till flygplan; iii) I avvaktan på datatillgång till lastdata från Maritime Single Window (MSW), kommer analysen att bestå av utsläpp per last i samband med svensk import och export (om tillgång till MSW nekas kommer analysen att bestå av utsläpp per fartyg). 2) Att effektivt samarbeta med aktörer inom sjöfartssektorn, internationella handlare, investerare, regeringar, forskare och beslutsfattare som arbetar med frågor kring klimatreduction och anpassning, för att kunna diskutera hur insikten från SEA-CASE-plattformen kan hjälpa till att främja dekarboniseringen av sjöfartssektorn. Detta inkluderar att styra verkliga applikationer av SEA-CASE, såväl som för att säkerställa att relevanta fakta och insikter från SEA-CASE är tillgängliga i beslutsfattning av viktiga pågående avkarboniseringsinsatser. Abstract: Maritime shipping generates circa 2.5% of global emissions (about the same as the aviation sector), and it is estimated that it will contribute 17% of global emissions by 2050 unless further mitigation actions are taken (ENVI, 2015). Numerous initiatives and commitments seek to curb these emissions considerably, whether for the entire transport sector in general or for maritime shipping in particular. To achieve more sustainable maritime shipping and decrease the opacity of the sector, the SEA-CASE project will calculate and disclose the maritime shipping emissions per commodity and actor (carrier, exporter, importer, country) involved in the trade of any good. This information, currently not available, is a step-change in monitoring, reporting and verification of shipping emissions, and it is key to advance the decarbonization of the shipping sector. This information can support ongoing efforts to reduce maritime shipping emissions, including associated to Sweden´s stated goal to decrease transport emissions by 70%, EC and IMO efforts to achieve considerable reductions of emissions in the maritime sector by 2050, and upcoming initiatives to include maritime shipping emissions more effectively in investment decisions (e.g. Poseidon Principles) and footprinting efforts. Based on a peer-reviewed method co-developed by the application coordinator (Schim van der Loeff et al. 2018), which combines billions of records on vessel movements from AIS, cargo data per ship, and operational information per vessel, this project has three major goals: 1) To pilot an online information system disclosing accurate emissions per vessel, trader, carrier, country and commodity. The approach and information system will be showcased for: i) The detailed emissions for the year 2019, disaggregated per commodity, vessel and cargo owner, of all maritime imports and exports of the USA, plus all exports from Brazil, Peru, Colombia, Chile and a significant amount of global containership journeys. These include imports by Sweden and other EU countries from these exporting countries, as well as Swedish exports to the USA; ii) The detailed analysis of emissions associated to all Swedish ferry transport per passenger and kilometer, contributing to more informed discussions in Sweden on the environmental cost-effectiveness of using different transportation modalities as an alternative to airplanes; iii) Pending data access to cargo data from the Maritime Single Window (MSW), emissions per cargo associated to Swedish imports and exports (if access to the MSW is not possible then the analysis will consist on emissions per vessel for all exports and imports to/from Sweden). 2) To effectively engage with maritime shipping sector actors, traders, investors, governments, researchers and policy-makers dealing with climate mitigation efforts, in order to discuss how the insights from the SEA-CASE platform can help advance the decarbonization of the maritime shipping sector. This includes piloting real-world applications of the SEA-CASE platform, as well as to ensure that relevant facts and insights from SEA-CASE are available for decision-making in key decarbonization efforts.
Item type:

Powered by Koha