VTI National Transport Research Database

Förstudie Suicid i transportsystemet (Pre study Suicide in the transport system)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-08-01 -- 2020-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/44709
Subject(s): Abstract: Trafikverket når med största sannolikhet t.ex. inte sitt halveringsmål om antal omkomna från 110 personer 2010 till 55 personer år 2020 i bantrafiken p.g.a. stort antal suicid. År 2019 omkom 100 personer varav 85 klassades som suicid. Regeringen har höjt ambitionen i trafiksäkerheten, nya etappmål om halveringar av antalet omkomna är satta till år 2030. Med tanke på att ungefär 33% av alla omkomna i transportsystemet beror på suicid så bör arbetet intensifieras mot denna grupp om målen skall vara möjliga att nå. Totalt sker 10% av samtliga suicid i Sverige inom transportsystemet vilket även gör det intressant för självmordsprevention i allmänhet. Det finns en stor potential i att öka forskningen relaterat till suicid i transportsystemet. Det finns mycket data inom olika myndigheter som inte används optimalt och behovet är stort. Med aktuellt projekt som grund och ytterligare genomförda studier vilka vi avser söka ytterligare FoI-medel för skulle kunskapsläget flyttas framåt. Detta skulle förhoppningsvis vara ett viktigt tillskott för att nå Regeringens etappmål om ökad trafiksäkerhet till 2030 för samtliga trafikslag, punktlighetsmål på järnvägen samt att framtida kommande transportsystem utformas och planeras på ett sätt som är säkert med avseende på riskerna för suicid. NASP är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention och vill tillsammans med Trafikverkets Anna-Lena Andersson, sakkunnig i suicid och suicidprevention, genomföra en förstudie med syfte att identifiera relevanta forskningsfrågor samt kartlägga idag tillgängliga data för framtida vetenskapliga studier av suicid i transportsystemet för att på sikt användas som underlag för åtgärder. Projektet avser att tillföra Trafikverket kunskap genom projekt- och referensgruppens samlade kompetens inom området suicidologi; självmord och självmordsnära beteenden samt dess relation till transportsystemet.Abstract: The Swedish Transport Administration (STA), for example is unlikely to reach its goal to decrease the number of railway fatalities from 110 people in 2020 to 55 people in 2022 because of the large proportion of suicides: in 2019, 100 people were killed, 85 of which were suicides. Further, the Swedish government has raised their ambitions on decreasing the fatalities by 50% in the transport system by 2030. Given that 33% of all fatalities in the transport system are suicides, more knowledge about these types of fatalities have to be generated and effective measures need to be implemented if the goals are to be met. In total around 10% of all suicides in Sweden occur within the transport system making it an important platform for suicide prevention overall. There is great potential in increasing knowledge related to suicides in the transport system through the utilization of available data from different authorities. The described research proposal aims at increasing knowledge within this area as well as creating a basis for future studies. This will hopefully contribute to the achieving the new goals set for 2030, and to the future design of the transport system with regard to the risk of suicide. NASP is the Stockholm region and the stat´s expert body for suicide prevention. Together with the STA`s expert in Suicide and suicide prevention, Anna-Lena Andersson, the aim of this study is to identify relevant research questions and mapping available data possible to use for future scientific studies of suicide in the transport system. The Project intends to provide the STA with knowledge for external expertise in the field of suicidology; suicide and suicidal behaviour.
Item type:

Powered by Koha