VTI National Transport Research Database

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

  • Pierrou, Clara
  • Ren Fuel K2B AB, Svenskt företag eller organisation, 556858-0939
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-31 -- 2024-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/94744
Subject(s): Online resources:
Abstract: Trafikskyltar idag är huvudsakligen producerade av metaller, huvudsakligen aluminium och/eller olika plasttyper, exempelvis glasfiberförstärkt polyester. Eftersom produktionsprocessen av aluminium är mycket energikrävande till följd av höga temperaturer vid rening av materialet så krävs en approximativ energiåtgång på 24 000 000 kWh för att tillverka material till vägskyltar årligen. Detta projekt avser att byta ut de material med begränsad förnybarhet som idag används för trafikskyltar, och tillverka en 100% förnybar produkt som kan testas i befintliga testmiljöer. Målet för projektet är att utföra en genomförbarhetsstudie med avseende på mekanisk prestanda och ekonomisk konkurrenskraft för produktion av vägskyltar baserade på kompositer av Lignisol™ och naturliga fibrer. Vidare är målsättningen att ta fram ett demoexemplar av en biobaserad trafikskylt. Projektet avser att nyttja lignin, en restprodukt som idag uppkommer från massaprocesser inom pappers- och bioraffinaderiindustrin. RenFuel har utvecklat en innovation där lignin tillvaratas istället för att gå till förbränning för att omvandlas till ett 100% förnybart material med plastliknande egenskaper: Lignisol™. Tillverkningsprocessen för Lignisol™ har väldigt milda processförhållanden som ligger på <200°C vilket gör att energiåtgången för produktionen är väsentligt mycket lägre än för exempelvis aluminium. Stockholms Universitet (SU) som innehar spetskompetens inom lignin kommer i projektet agera akademisk partner, och kommer att bistå med konsultation och expertis inom området för att optimera receptframställningen av ligninbaserade material. Abstract: Traffic signs today are mainly produced from metals, mainly aluminum and / or various types of plastic, for example fiberglass-reinforced polyester. Since the production process of aluminum is very energy-intensive due to high temperatures when cleaning the material, an approximate energy consumption of 24,000,000 kWh is required to manufacture materials for road signs annually. This project intends to replace the materials with limited renewability that are currently used for traffic signs, and manufacture a 100% renewable product that can be tested in existing test environments. The aim of the project is to carry out a feasibility study with regard to mechanical performance and economic competitiveness for the production of road signs based on composites of Lignisol ™ and natural fibers. Furthermore, the goal is to produce a demo copy of a bio-based traffic sign. The project intends to use lignin, a residual product that today arises from pulp processes in the paper and biorefinery industry. RenFuel has developed an innovation where lignin is recovered instead of being incinerated to be converted into a 100% renewable material with plastic-like properties: Lignisol ™. The manufacturing process for Lignisol ™ has very mild process conditions that are <200 ° C, which means that the energy consumption for production is significantly much lower than for aluminum, for example. Stockholm University (SU), which has expertise in lignin, will act as an academic partner in the project, and will assist with consultation and expertise in the area to optimize the prescription production of lignin-based materials.
Item type:

Powered by Koha