VTI National Transport Research Database

Linx4Rail-2

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-01 -- 2023-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2020/94292
Subject(s): Abstract: Europeiska järnvägsoperatörer är under press för att sänka sina livscykelkostnader, öka deras tillförlitlighet och punktlighet, för att vara mer anpassningsbara till olika tjänster. Det europeiska järnvägssystemet förblir mycket fragmenterat när det gäller teknik, då implementering av ny teknik och förnyelse av tidigare teknik inte tillräckligt snabbt svarar rätt på de allmänna politiska behoven. Forskning och innovation har en roll att spela för att uppnå dessa mål genom att utveckla datamodeller och vidare definitionen av en global järnvägssystemarkitektur. LinX4Rail-projektet anger grunderna för en delad vision av järnvägssystemarkitekturen, liksom utveckling av konceptuell datamodell (CDM) som gör det möjligt att köra olika simulerings- eller operativa delsystem tillsammans, vilket banar väg för att bygga en gemensam och interoperabel arkitektur. Målen för LINX4RAIL-2 är: * hantera uppföljningen av det befintliga arbetet med systemarkitektur och konceptuell datamodell (CDM) som utförts i pågående LinX4Rail-projektet * ett bredare utnyttjande av resultat från LinX4Rail genom att bevisa genomförandet av förslaget metodik och vision och genom att utvärdera effekterna ur ett affärsperspektiv * etablera ett enda arkiv för systemarkitektur och CDM med en väl utvecklad hållbarhetsplan Abstract: European Railway operators are under pressure to decrease their life cycle cost, to increase significantly their reliability and punctuality, to be more adaptive to different services. The European railway system remaining very fragmented in terms of technologies, the adoption of new technologies and the renewal of former technologies are not quicker enough for the railway mode to answer rightly to the public policy needs. Research and innovation has a part to play in achieving these goals by giving to the datas and their models and further the definition of a global railway system architecture as it is developing in other transport modes and industries the relevant roles that will support the necessary evolutions. The undergoing LinX4Rail project sets the grounds for a shared vision of the railway system architecture, as well as the development of the Conceptual Data Model (CDM) which will enable different simulation or operational subsystems to run together, which paves the way to building a shared and interoperable architecture. The objectives of LINX4RAIL-2 are: * To manage the follow-up of the existing work on System Architecture and Conceptual Data Model (CDM) carried out in the on-going LinX4Rail project, aiming at a large adoption for the European railways sector, * To ensure wider uptake of results from LinX4Rail by proving the performance of the proposal methodology and vision and by evaluating the impacts, taking into account the business case, * To establish a single ‘repository’ for System Architecture and CDM with a well-developed sustainability plan
Item type:

Powered by Koha