VTI National Transport Research Database

Ledning av arbetspaket Logistik och systemeffekter inom HCT-programmet

  • Åkesson, Viktor
  • Schenker Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556167-0380
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-10-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/95662
Subject(s): Summary: HCT-programmet består av 10 arbetspaket och det här projektet rör arbetspaketet Logistik och systemeffekter. Bakgrunden är att vi sett ett stort behov av bättre framdrift inom detta område bland annat kopplat till multimodala lösningar. I projektet ingår att - ta fram strategi för arbetspaketet inkl förslag på forskningsuppdrag som behöver utföras inom området. - samordna sig med närliggande arbetspaket. - vid styrgruppsmöten för HCT-programmet redovisa vad som hänt inom området. - skriva text till HCT-årsrapport som årligen utges. - vid behov delta vid konferenser inom området och där ingår även att redovisa ”papers”. - tillsammans med programledare för HCT ansvara för internationella kontakter inom området. Budgeten för projektet belastar HCT med AO-nummer 106379100. Summary: The HCT program consists of 10 work packages and this project concerns the Logistics and System Effect work package. The background is that we have seen a great need for better progress in this area, inter alia, with multimodal solutions. The project includes that - develop strategy for the work package including proposals for research assignments that need to be carried out in the field - coordinate with related work packages. - at the steering committee meeting for the HCT program, report what has happened in the area. - write text to the HCT annual report published annually - attend, if necessary, conferences in the field and that could also include writing"papers". - together with HCT's Program Manager responsible for international contacts in the area.
Item type:

Powered by Koha