VTI National Transport Research Database

Reduktion av kväve vid tunneldrivning (Reduction of nitrogen in drainage water from tunneling)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2024-05-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/35607
Subject(s): Abstract: Sprängmedel innehåller drygt 30 % kväve. När sprängmedel inte detonerar blir det därför höga kvävehalter i länshållningsvattnet. Det är flera faktorer som detta beror på exempelvis avbrott på emulsionssträngen, så inte allt sprängmedel detonerar, spill när man laddar samt att man inte avladdar hålen och fyller hela hålet med sprängmedel vilket medför att yttersta delen av sprängmedlet ”flyger ur hålet” vid detonation. Ett flertal undersökningar om vilka kvävehalter som förekommer i länsvatten har genomförts under åren (ex. Baekken T. 1998; Bailey et al., 2012; Herbert R. och Nordström A. 2017; Olsson m.fl. 2019). Kvävehalter i länsvattnet vid tunneldrivning är upptill 10 gånger högre än i orenat avloppsvatten samt 100 gånger högre än förekommande utsläppskrav till recipienter. Den främsta anledningen att det idag helt saknas systematiska undersökningar för att optimera laddningen vid tunneldrivning är att det inte funnits krav eller incitament för att minimera kväveläckaget. Idag så kommer denna typ av kravställning att bli en nödvändighet oberoende av om länsvattnet pumpas till kommunalt reningsverk eller direkt till recipient.Abstract: Explosives contain just over 30% nitrogen. When explosives do not detonate, the unexploded nitrogen is transported with the drainage water and with the excavated rock. There are several factors for causing the "spillage" of nitrogen compounds for example, interruptions on the emulsion string, so not all explosives detonate, spills when loading and that you do not discharge the holes and fill the entire hole with explosives, which means that the outermost part of the explosive "flies out of the hole" in case of detonation. A number of studies on the nitrogen levels present in drainage water have been carried out over the years (eg. Baekken T. 1998; Bailey et al., 2012; Herbert R. and Nordstrom A. 2017; Olsson et al. 2019). Nitrogen levels in drainage water during tunneling are up to 10 times higher than in untreated wastewater and 100 times higher than existing discharge requirements to recipients.
Item type:

Powered by Koha