VTI National Transport Research Database

Digital dispenshantering - steg 2 (Digital management of abnormal road transport permits - stage 2)

  • Andersson, Magnus
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2024-02-29 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107641
Subject(s): Online resources: Abstract: En liten, men viktig del av det totala trafikarbetet bedrivs av ekipage som kräver särskilt tillstånd för transport från en eller flera väghållare dvs. de behöver ett undantag från trafikförordningen för att de är för tunga, för breda eller för långa för att färdas på väg (dispenstransporter). Riksdagen har gett i uppdrag till regeringen att verka för att dispenshanteringen av dessa transporter underlättas och förenklas. Regeringen har i sin tur gett ett uppdrag till Trafikverket att utreda hur väghållarens undantag från kraven på mått, längd och vikt kan underlättas och förenklas. Uppdraget ska vara slutfört under 2024. Under 2020–2021 genomförde RISE ett forskningsprojekt för att samla in kunskap om nuläget och utreda möjliga vägar framåt för dispenstransporter. Detta projekt syftar till att ta vid där det förra forskningsprojektet avslutades och samtidigt bidra med kunskap till Trafikverkets arbete med regeringsuppdraget. Målet med projektet är att få ökad insikt om digitala dispenstransporters behov, bygga nätverk, skickliggöra aktörerna, ta fram nya idéer, väcka intresse för frågan och skapa fotfäste för förändring. Forskningsfrågorna är följande: (1) Hur kan dispensprocessen generellt förenklas genom ökad digital integration mellan kommuner och Trafikverket samt ökad automatisering och uppföljning av ofta återkommande typer av dispenser såsom mobilkrantransporter, och (2) Hur ser möjliga behov av författningsändringar ut för att förenkla dispensprocessen i ljuset av utökad digitalisering av densamma? Design som metod kommer att användas genomgående i projektet. Vi har också för avsikt att undersöka vad som är tekniskt möjligt idag avseende kontroll och uppföljning såvitt avser mobilkranar. Om tekniken och incitamentsstruktur tillåter det är vår målsättning även att genomföra en enkel demonstration baserad antingen på teknik från en tredje part eller från en fordonstillverkare av mobilkranar medhjälp av geofencing.Abstract: A small, but important part of the total traffic work is carried out by vehicles that require a special permit for transport from one or more road operators, i.e., they need an exemption from the traffic ordinance because they are too heavy, too wide or too long to travel by road (abnormal transport). The Swedish Parliament has commissioned the government to work to facilitate and simplify the exemption management of these transports. The Government, in turn, has commissioned the Swedish Transport Administration to investigate how the road operator's exemption from the requirements can be facilitated and simplified. The assignment will be completed in 2024. During 2020-2021, RISE conducted a research project to gather knowledge about the current situation and investigate ways forward for abnormal transports. This project aims to pick up where the previous research project ended and at the same time contribute knowledge to the Swedish Transport Administration's work with the government assignment. The goal of the project is to gain increased insight into the needs of digital dispensary transport, build networks, skill the actors, develop innovative ideas, arouse interest in the issue and create a foothold for change. The research questions are as follows: (1) How can the exemption process be simplified through increased digital integration between municipalities and the Swedish Transport Administration as well as increased automation and follow-up of frequently recurring types of exemptions such as mobile crane transports, and (2) What are the possible needs for constitutional amendments to simplify the dispensation process? Design as a method will be used throughout the project. We also intend to investigate what is technically possible today regarding control and follow-up regarding mobile cranes. If technology allows it, our goal is to conduct a demonstration based either on technology from a third party or from a vehicle manufacturer of mobile cranes.
Item type:

Powered by Koha