VTI National Transport Research Database

Datadriven restidsanalys (Data-driven travel time analysis)

  • Dahl, Mattias
  • Blekinge tekniska högskola, Universitet eller högskola, 202100-4011
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-05-01 -- 2025-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107984
Subject(s): Abstract: Trafikverket arbetar idag utifrån fyrstegsprincipen för att säkerställa god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en mer hållbar samhällsutveckling [1]. Detta projekt har för avsikt att stötta arbetssättet med fyrstegsprincipen genom att utveckla och utvärdera analysverktyg för att detektera befintliga brister och prediktera brister som kan uppstå på sikt i vägnätet. Brister i vägnätet kännetecknas typiskt av ökade restider, och genom att kontinuerligt observera och analysera fordons restider på utvalda vägsträckor möjliggörs att arbeta mer proaktivt för att åtgärda brister som på sikt kan leda till väsentligt försämrade restider. Exempel på åtgärder för att bibehålla god framkomlighet är förändring av skyltade hastighetsbegränsningar, variabla hastighetsbegränsningar, omdirigering av trafik eller signalprioritering som är mindre kostsamma att implementera än ombyggnationer eller utökningar av infrastrukturen.Abstract: Today, the Swedish Transport Administration works according to the four-step principle to ensure good resource management and that measures contribute to more sustainable societal development. This project aims to support the work method with the four-step principle by developing and evaluating analysis tools to detect existing deficiencies and predict deficiencies that may arise in the future in the road network. Deficiencies in the road network are typically characterized by increased travel times. By continuously observing and analyzing vehicle travel times on selected road segments enables a more proactive approach to address deficiencies that may lead to significant deterioration of travel times in the future. Measures to maintain good accessibility for road users include changes in posted speed limits, variable speed limits, redirecting traffic, or signal prioritization, which are less expensive to implement than reconstruction or expansion of the infrastructure.
Item type:

Powered by Koha