VTI National Transport Research Database

VDN-INFO En förstudie: Värdering och nytta av verksamhetsinformation (VDN-INFO Pilotstudy: Valuation and utility of business information)

  • Borglund, Erik
  • Mittuniversitetet, Universitet eller högskola, 202100-4524
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107456
Subject(s): Abstract: Verksamhetsinformation och arkiv beskrivs ofta som källa till kunskap, men förmågan och kunskapen hur tidigare dokumentation skall omvandlas till operativt användbar kunskap är liten, om än obefintlig. I projekt hos Trafikverket genereras en stor mängd verksamhetsinformation. För den data och information man behöver i anläggningens livscykel för att producera, underhålla och förvalta anläggningen över tid, har man olika former av kravspecifikationer. Projektet skall ses som en pilotstudie som avser att undersöka hur befintlig verksamhetsinformation som uppstår i projekt hos Trafikverket kan erbjuda värdeskapande utanför dess primära syfte. Projektet bidrar till målområdet ”Innovativt och effektivt infrastrukturbyggande” för utveckling av en digital och hållbar samhällsutveckling inom prioriterade forskningstemat ”digitalisering som förbättrar och ökar stabiliteten i informationsförsörjning”. Projektet avser också att och utveckla förståelsen för användning av verksamhetsinformation genom att kartlägga och analysera dessa informationsmängder och dess värde. Inom transportsektorn har AI börjat användas på bred front och existerande forskning visar att stor nytta finns inom underhåll och förvaltning. Idag ses information som vår tids ”guld” vilket kan ses syfta till möjligheter att använda, analysera och dataprocessa information på nya sätt för att både kunna generera nytta och värde, men också för att tillvarata kunskap. Att den dataproduktion och den verksamhetsinformationsproduktion som sker idag är ofta kostsam, vilket ytterligare motiverar en ökad återanvändningsbar och att värdet av data och information lyfts fram ytterligare. Information som skapas idag bör tillse att den också möter framtida behov för exempelvis AI och avancerade dataanalystillämpningar. AI kommer vara en reell användare av information och data vilket ställer krav på en hög kvalitet på informationsskapande och datagenerering.Abstract: Records and archives are often described as a source of knowledge, but the ability and knowledge of how previous documentation is to be transformed into operationally useful knowledge is small, almost non-existent. In larger and smaller projects at the Swedish Transport Administration, a large amount of records is generated. The data and information you need to produce, maintain and manage the projects over time is expressed in the requirements specification that the various projects (PR and INV) may deliver according to, regardless of whether it is large or small construction projects, railway or road (TDOK 2016 : 0407). However, not much interest has been put upon the long-term management and preservation of information and documentation that has not been agreed, needed for maintenance and management of the facility. The project aims to investigate and develop existing records that is created, born in and received to projects at the Swedish Transport Administration with the aim that the value associated with the information in the form of, for example, knowledge should not be lost, but utilized and create value for the Swedish Transport Administration in the short and long term. Information is seen as the "gold" of our time, which can be interpreted as new businesses and new ways to analyze and process information aiming to generate benefits and values, but also to utilize new and tacit knowledge. The project aims to investigate and develop the design and format of the Swedish Transport Administration's operational information so that it can eventually be processed with the support of AI. For datadriven innovation it is important with quality of Data and necessary for applying AI algorithms.
Item type:

Powered by Koha