VTI National Transport Research Database

Hur kan HR-funktioner bidra till förändring, innovation och omställning? (How can HR functions contribute to change, innovation and transformation?)

  • Tengblad, Stefan
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2024-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/15310
Subject(s): Abstract: Samhället står inför stora utmaningar kring globalisering, teknikutveckling och digitalisering. En omställning kommer därför krävas av både samhälle, företag och offentliga organisationer. HR-funktioner kan potentiellt spela en viktig roll när det gäller innovationer och förändringsarbete, t ex genom arbete med HR analytics och verksamhetsutveckling. Medarbetare från HR kan ingå i tvärfunktionella team som utvecklar nya arbetssätt och strukturer i syfte att bidra till en förändrad organisationskultur som är bättre rustad inför framtidens förväntningar och utmaningar. Denna forskning syftar till att undersöka och att visa vägar mot en förnyad roll för HR-funktioner till en mer proaktiv sådan i företag och organisationer med särskilt fokus på Trafikverket. En doktorand avses att anställas som kommer att ingå i forskningsprogrammet Framtidens HR-arbete: People Management 2025 som är under uppstart vid Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet.Abstract: The society is now facing big challenges due to globalization, technical development and digitalization. This leads to a need of restructuring of the society, private companies and public organizations. HR functions can potentially play an important role regarding innovations and change activities, for instance in work with HR analytics and operational development. Co-workers from HR can participate in cross-functional teams who develop new ways of working and structures aiming to contribute to a changed organization culture better adapted to the expectations and challenges of the future. This research aim to investigate a renewed role for HR-functions towards a more proactive one in companies and organizations with a special focus on Swedish Transport Administration. A doctoral student will be employed who will take part in the research program The Future HR Work: People Management 2025 which is under formation at Centre for Global HRM at University of Gothenburg.
Item type:

Powered by Koha