VTI National Transport Research Database

Analys av förutsättningar och nyttor med ett nytt navigationsstöd från land (Analysis of delays and benefits with a new navigation aid from land)

  • Hägg, Mikael
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-25 -- 2020-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2019/13352
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet ”Analys av förutsättningar och nyttor med ett nytt navigationsstöd från land”, här efter benämnt ”Projektet”, är att definiera, demonstrera och genomföra en första utvärdering av ett koncept för Navigationsstöd från land som stöd till fartygs navigering i svenska farvatten. Projektet utgör ett första viktigt steg i arbetet med att utveckla tjänster för navigationsstöd. Konceptet förväntas öka sjöfartens konkurrenskraft med bibehållen sjösäkerhet och på sikt gynna den sjöfartsberoende industrin genom en ökad effektivitet. Navigationsstöd från land definieras som en tjänst utförd inom ett geografiskt område av en lots, som är licensierad för det specifika geografiska området, från en position i land med syfte att stödja säker navigering Abstract: The purpose of the project "Analysis of conditions and benefits with a new navigation support from land", hereinafter referred to as "the project", is to define, demonstrate and carry out an initial evaluation of a concept for navigation support from land as support for vessel navigation in Swedish waters. The project is a first important step in the work of developing services for navigation support. The concept is expected to increase shipping's competitiveness while maintaining sea safety and in the long run benefit the shipping industry by increasing efficiency. Navigation support from land is defined as a service performed within a geographical area of a pilot, which is licensed for the specific geographical area, from a position in country with the purpose of supporting safe navigation
Item type:

Powered by Koha