VTI National Transport Research Database

Val av beläggning med hänsyn till miljön (Choise of pavement in regard to environment)

  • Sandberg, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2009-12-31 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:21708
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är en uppföljning av ett projekt som tillkom för att realisera ett styrkortsmål för år 2006 och som handlar om beläggningar. Till styrkortsmålet är ett mått beskrivet: Framtagna råd om vilka beläggningar som ur ett helhetsperspektiv bör användas. Handboken för val av beläggning med avseende på buller och andra miljöbelastningar som tagits fram behöver nu tillika med tillhörande beräkningsmall ses över och uppdateras. Vägbeläggningars betydelse för miljöbelastningarna har blivit alltmer diskuterade. Man har provat och provar nya beläggningstyper med mycket bättre bullerdämpande förmåga än konventionella beläggningar men vet ganska lite om typernas andra egenskaper t ex slitstyrka, beständighet och bildande av hälsopåverkande partiklar. För närvarande pågår en snabb kunskapsutveckling om partiklar bl a från beläggningar och partiklarnas negativa verkan. I Sverige har det på försök utförts ett fåtal tvålagers bullerdämpande beläggningar som är så nya att uppföljningen av bullerdämpningen med tiden pågår eller ska påbörjas. Erfarenheterna från utlandet t.ex. Holland och Danmark är att vid val av öppna beläggningar måste beläggningarnas hållbarhet vid vridande moment beaktas, likaså beständigheten som påverkas av oxidation och vattenflödet genom beläggningen, halkbekämpningen måste också vara intensivare på öppna jämfört med täta beläggningar och för att behålla den bullerdämpande effekten så måste beläggningen rengöras regelbundet. Det är dock inte möjligt att utan egna försök tillgodogöra oss erfarenheterna från andra länder. Vår dubbdäcksanvändning gör att vi inte kan använda så liten stenstorlek i beläggningen och dubbdäcken orsakar också betydande mängder slitagepartiklar från beläggningen.Abstract: Not available
Item type:

Powered by Koha