VTI National Transport Research Database

Förbättra robusthet och motståndskraft hos broar som integrerade länkar i transportnätet (Improving robustness and resilience of bridges as integral links in the transport network)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/67155
Subject(s): Abstract: Även om vi har ett internationellt beprövat säkerhetssystem för att utforma och verifiera strukturella prestanda för konstruktioner som broar uppstår fortfarande vissa fel, mycket forskning har gjorts för att förverkliga tillvägagångssätt för att utforma så kallade robusta strukturer som är avsedda att vara mindre känsliga för oväntade handlingar eller omständigheter, eller elastiska strukturer som hänvisar till systemets förmåga att återvända och fortsätta fungera. Behovet av robusta eller motståndskraftiga strukturer har betonats under de senaste decennierna på grund av det ständiga hotet av terrorism och de extrema effekterna av klimatförändringar. Effekten av nuvarande metoder är emellertid oklar, eftersom det finns en skillnad mellan forskning och praxis och bristande enighet om hur metoder för att säkerställa robusthet och motståndskraft bör tillämpas. Det föreslagna projektet syftar till att skapa omfattande och praktisk vägledning för att utforma broar för att vara mer robusta och motståndskraftiga som integrerade länkar i transportnätet. Målet är att förbättra behandlingen av robusthet och motståndskraft i brokonstruktion genom att överväga vilka metoder som finns tillgängliga, hur effektiva de är (eller kan vara) och hur konstruktionsingenjörer kan vägledas i designprocessen från konceptuell till slutlig designspecifikation och beredning av bruksanvisningar. Projektet kommer att genomföras av seniora forskare/utövare från LTH och RISE. Abstract: Even though we have an internationally proven safety system for designing and verifying the structural performance of structure such as bridges, failures still occur and much research has been conducted towards realizing approaches for designing so-called robust structures which are intended to be less sensitive to unexpected actions or circumstance, or resilient structures which refers to the ability of the system to revert back and continue functioning. The need for structures to be robust or resilient has been emphasized in recent decades owing to the ever present threat of terrorism as well as the extreme impacts of climate change. The effectiveness of current methods is unclear however, since there is a discrepancy between research and practice and a lack of consensus on how methods for ensuring robustness and resilience should be applied. The proposed project is concerned with establishing comprehensive and practical guidance for designing bridges to be more robust and resilient as integral links in the transportation network. The aim is to improve the treatment of robustness and resilience in bridge design by considering which methods are available, how effective they are (or can be), and how structural engineers can be guided in the design process from conceptual to final design specification and the preparation of operation manuals. The project will be executed by senior researchers/practitioners from LTH and RISE.
Item type:

Powered by Koha