VTI National Transport Research Database

Framtidens trafikregler (The traffic rules of the future)

  • Sobiech, Cilli
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2022-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/115068
Subject(s): Abstract: Syftet är att undersöka vad som behövs för att skapa förutsättningar för ett framtida system med trafikregler som är geografiskt entydiga och som kan läsas maskinellt. Information om var en trafikregel börjar och slutar i det digitala vägnätet behövs redan i dag för olika applikationer och trafikstödjande IT-system, och den kommer att få ökad betydelse i takt med uppkoppling och automatisering av vägtransportsystemet. En förutsättning för att kunna lösa frågan är att samla de aktörer som berörs av frågan och tillsammans försöka komma fram till en väl avvägd lösning. Vi vill därför använda policylabb som metod för att hitta former för en väg framåt som kan stödja utvecklingen mot ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. I projektet deltar aktörer från hela kedjan som berörs av framtidens trafikregler. Utan att samla aktörerna kring frågan, och få till ett samarbete som kan leda till en lösning, kvarstår dagens situation – med bristande tillgång till Beslut om trafikföreskriftBesluts-myndigheten (kommun, länsstyrelse, Trafikverket, den myndighet som har hand om väg-eller gatuhållningen m.fl.)Kungörande (publicering och bearbetning)Transport-styrelsen (STFS)Förädling och tillhandahållande av trafikregeldataTrafikverket (NVDB)Användning av trafikregeldataAnvändare av data som stöd för navigering, ruttplanering, hastighets-anpassningm.m.Handläggning och beredning av nytt ärende om trafikföreskriftHandläggare med eller utan hjälp av berednings-system tillförlitliga trafikregeldata. Särskilt angeläget är att belysa de olika förutsättningar som finns i exempelvis en liten kommun som utfärdar enstaka föreskrifter per år och större kommuner som utfärdar hundratals och olika aktörer som använder trafikregeldata. Den här tilläggsansökan fokuserar på att hantera de regelverk och beslutsprocesser som påverkas. Arbete med tekniska frågor kopplade till bl.a. TRV:s arbete kring NVDB och Nordic Way 3 pågår i annat sammanhang och dialog kommer ske löpande för att säkerställa att processerna fungerar med varandra. Abstract: The purpose is to investigate what is needed to create conditions for a future system with traffic rules that are geographically unambiguous and that can be read mechanically. Information on where a traffic rule begins and ends in the digital road network is already needed today for various applications and traffic-supporting IT systems, and it will become increasingly important in connection with the connection and automation of the road transport system. A prerequisite for being able to solve the issue is to gather the actors affected by the issue and together try to arrive at a well-balanced solution. We therefore want to use policy labs as a method for finding forms for a way forward that can support the development towards a connected and automated road transport system. The project involves actors from the entire chain who are affected by the traffic rules of the future. Without gathering the actors around the issue, and bringing about a collaboration that can lead to a solution, the current situation remains - with a lack of access to Decision on traffic regulationsDecision authority (municipality, county administrative board, Swedish Transport Administration, authority responsible for road or street maintenance, etc.) Announcement (publication and processing) Swedish Transport Agency (STFS) Processing and provision of traffic rule dataTrafikverket (NVDB) Use of traffic rule dataUser of data as support for navigation, route planning, speed adjustment, etc. Handling and preparation of a new case on traffic regulationsManagers with or without the help of preparation systems reliable traffic rule data. It is particularly important to highlight the different conditions that exist in, for example, a small municipality that issues individual regulations per year and larger municipalities that issue hundreds and different actors that use traffic rule data. This supplementary application focuses on managing the regulations and decision-making processes that are affected. Work with technical issues related to e.g. TRV's work on NVDB and Nordic Way 3 is ongoing in another context and dialogue will take place on an ongoing basis to ensure that the processes work with each other.
Item type:

Powered by Koha