VTI National Transport Research Database

Där landskapet möter anläggningen. Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM (LAVIS) (Where the landscape meets infrastructure. Integrated visalization with the help of GIS and BIM (LAVIS))

  • Sundberg, Amanda
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-01 -- 2024-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2019/903061
Subject(s): Abstract: Det är idag vanligt att man i större infrastrukturprojekt utvecklar eller köper in egna VR modeller som ett sätt att kommunicera med medborgare och andra intressenter. Utveckling av dessa modeller är tidskrävande och kostsamma och de är ofta svåra att samordna, vidareutveckla eller återanvända. Dessutom är sådana modeller inte utformade för att hantera andra syften än extern kommunikation, även om VR eller liknande verktyg både kan effektivisera och harmonisera projektsamordning mellan flera intressenter. Vidare så är landskapet för att jobba med visualiseringar fragmenterat, och det är svårt att på ett effektivt sätt kommunicera och samordna infrastruktur-projekt mellan olika intressenter då det oftast krävs flera olika visualiserings-verktyg med tids- och resurskrävande konverteringar beroende på vem som skall vara mottagare. Detta projekt syftar till att möjliggöra samordning, samverkan och kommunikation mellan kommun, stat och medborgare genom att förenkla, effektivisera och delvis automatisera hanteringen, modifieringen och genereringen av olika sorters visualiseringar av infrastrukturprojekt för att visa anläggningen i landskapet. Med andra ord, från arbete med BIM/GIS-data, till visualiserade, upplevningsbara modeller i realtidsbaserad 3D-grafik i en och samma lösning. Detta istället för dagens fragmenterade lösningar som innebär komplicerade operationer för att röra sig mellan de olika delarna av processen. Genom att utforska möjligheterna att göra detta i en och samma lösning, “en heltäckande visualiseringslösning”, så vill vi öka användningen av denna typ av verktyg inom verksamheten, och på så sätt underlätta samordning, samarbete och kommunikation inom Trafikverket och mellan Trafikverket och samverkande verksamheter, samt med andra intressenter, så som medborgare. Projektet planeras som en fortsättning på förstudien ”Förstudie – Där landskapet möter anläggningen - Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM (LAVIS)” (TRV 2019/90306) som genomfördes under 2020. Förstudien gav en initial förståelse för behoven hos de definierade användargrupper, såväl som potentiella användarscenarier. Studien identifierade också vissa tekniska och organisatoriska förutsättningar för användande av modeller samt framtida önskemål vid användandet av modeller för samordning och kommunikation. De preliminära slutsatserna pekar på att de största vinsterna, på kort sikt, identifierats i de operativa skedena av ett projekt (projektering- och byggskedet, vilka inkluderar planering och samråd med allmänhet). Detta projekt skall först, med grund i redan utförd förstudie, vidare utforska, detaljera och prioritera behoven som de i förstudien identifierade användargrupperna har i relation till visualisering. Detta skall ske med avseende på användbarhet, lämpliga funktioner och användargränssnitt, utifrån ett perspektiv på hela visualiseringsprocessen. Behoven ska sedan beskrivas som krav på en heltäckande visualiseringslösning. För att validera både behoven och kraven är utvärdering med användare centralt. Därför behöver funktioner och andra beståndsdelar som uppfyller kraven testas på ett sätt som kan påvisa graden av användbarhet. I det föreslagna projektet kommer det göras genom en existerande visualiseringslösning i vilken nya funktioner implementeras och den existerande lösningen därmed fungerar som en experimentplattform. Detaljeringen av behov, formuleringen av krav och valideringen av dem båda kommer att ske i en iterativ process. Abstract: Today, it is common for larger infrastructure projects to develop or purchase their own VR models as a way of communicating with citizens and other stakeholders. Developing these models is time consuming and costly and they are often difficult to coordinate, further develop or reuse. In addition, such models are not designed to handle purposes other than external communication, although VR and similar tools could both streamline and harmonize project coordination between multiple stakeholders. Furthermore, the landscape for working with visualizations is fragmented, and it is difficult to effectively communicate and coordinate infrastructure projects between different stakeholders, as several different visualization tools are often used in parallel with time- and resource intensive conversions required depending on who is to be the recipient. This project aims to enable coordination, collaboration and communication between municipality, state and citizens by simplifying, streamlining and partially automating the management, modification and generation of various types of visualizations of infrastructure projects to show the facility in the landscape. In other words, from working with BIM/GIS-data, to visualized, experiential models in real-time 3D graphics in the same solution, instead of today's fragmented solutions that involve complicated operations to move between the different parts of the process. By exploring the possibilities of doing this in only one solution, "a comprehensive visualization solution", we want to increase the use of this type of tool within the organisation, and thus facilitate coordination, cooperation and communication within the Swedish Transport Administration and between the Swedish Transport Administration and cooperating organisations, as well as with other stakeholders, such as citizens. The project is planned as a continuation of the feasibility study" Förstudie – Där landskapet möter anläggningen - Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM (LAVIS)” (TRV 2019/90306) which was carried out in 2020. The feasibility study provided an initial understanding of the needs of the defined user groups, as well as potential user scenarios. The study also identified certain technical and organizational conditions for the use of visualization solutions, as well as future wishes when using visualization solutions for coordination and communication. The preliminary conclusions indicate that the greatest gains, in the short term, have been identified in the operational stages of a Project (design and construction phase, which include planning and consultation with the general public). This proposed project will first, based on an already performed pre-study, further explore, detail and prioritize the needs of the user groups identified in the pre-study in relation to visualization with regard to usability2, functionality and user interface, from the perspective of the entire visualization process. The needs will then be reformulated as a requirement for a comprehensive visualization solution. To validate the needs and the requirements, evaluations with users are essential. To do that, the functions and features that meet the requirements must be prototyped in a way that makes usability testing possible. In this project, we will use an existing visualization solution as a base for experimenting with new functions and features. The existing solution will serve as an experimental platform. The detailing of needs and the formulation and the verification of the requirements will be done through an iterative process.
Item type:

Powered by Koha