VTI National Transport Research Database

Kravställning av Ev2-modul och beräkning av spårstyvhet – simulering och fördjupad analys (Requirements on Ev2-modulus and calculations of track stiffness - simulation and deeper analyses)

  • Wersäll, Carl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2020-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2019/53534
Subject(s): Abstract: Bestämning av ett jordmaterials styvhet bestäms normalt i fält med hjälp av statiska plattbelastningsförsök och ytmodulen Ev2. En angelägen fråga gäller beräkning av rälens nedböjning för järnväg för att säkerställa att den håller sig inom angivna gränser. Spårstyvheten modelleras utifrån elasticitetsmodulen i bankmaterialet. Men eftersom kunskap saknas om sambandet mellan elasticitetsmodul och uppmätt Ev2-modul saknas krav som bör ställas på uppmätta Ev2-moduler. Utförda förstudier och initiala FEM-beräkningar med jordmodell harening soil, tyder på ett komplext samband. I det föreslagna projektet görs en fördjupad analys av Ev2-modulen och hur den ska tolkas med avseende på faktiska deformationsegenskaper. Detta görs främst genom ytterligare FEM-simuleringar där fler fall av resultat från plattbelastningsförsök simuleras för att erhålla en större variation av jordegenskaper. Abstract: Plate loading tests With evaluating of Ev2-modulus is used to decide soil stiffness. Trackstiffness is claculated by using Young´s modulus of the soil in the embankment. Lack of knowledge of relations between Ev2-modulus and Young´s modulus results in lack of what requirements should be set on measured Ev2-modulus. Initial studys and FEM-analyses shows a complex relation. In this project FEM-calculations are suggested to simulate more plate loading tests with a wider variation of soil characteristics.
Item type:

Powered by Koha