VTI National Transport Research Database

OPNOP Bulleroptimering (OPNOP Operational Noise Optimization)

  • Åbom, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-01 -- 2021-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/95967
Subject(s): Online resources: Abstract: Den totala mängden buller som ett flygplan genererar under den slutliga inflygningen före landning kommer från olika delar av flygplanet, såsom flygplanskroppen, vingar, klaffar, landningsställ och motorer. OPNOP är ett projekt vars syfte är att öka kunskapen kring hur de olika bullergenererande källorna på landande flygplan påverkar olika områden på marken under inflygningen. Projektet ska också öka kunskapen kring möjligheter att styra uppkomsten av buller från dessa källor genom att flygplanet flygs något annorlunda med hänsyn till fart och tidpunkt för utfällning av klaffar och landningsställ. Detta kan möjliggöra att buller antingen flyttas från ett geografiskt område till ett annat under inflygningssektorn, eller att bullret minimeras vid ett specifikt område på marken. Detta trots att flygplanet fortsatt flyger samma väg genom luften och över marken. Projektets syfte kommer att uppnås genom att flygdata som registreras ombord på flygplan samlas in vid inflygningar till två av landningsbanorna vid Arlanda flygplats. Till dessa två banor är mikrofoner för närvarande under utplacering under inflygningssektorn. Därmed kan flygdata matchas med bullerdata från specifika flygningar. Även väderdata samlas in. Insamlade data kommer sedan analyseras och signifikanta förändringar i bullernivåer och frekvensspektrum för bullret kommer att korreleras med signifikanta flygoperativa händelser, såsom t.ex. utfällning av klaffar eller landningsställ. Eventuell påverkan av aktuellt väder kommer att undersökas. Projekt OPNOP bygger på samverkan med andra projekt inom Centrum för Hållbar Luftfart. Samverkan sker dels genom att OPNOP tar del av resultat (primärt bullerdata från projekt ULLA) och använder utvecklad mjukvara (från projekt SAFT), och dels genom att OPNOP bistår de övriga projekten med deras behov av flygdata och flygoperativ kompetens. Genom att flygdata kanaliseras genom projekt OPNOP kan erforderliga krav på sekretess avseende flygdatahantering uppnås. Tidigare har det nu avslutade projekt Brantare kunnat tillgodose dessa behov. Abstract: The total amount of noise that an aircraft generates during the final approach before landing, comes from different parts of the aircraft, such as the aircraft body, wings, flaps, landing gear and engines. OPNOP is a project which purpose is to increase knowledge about how the different noise generating sources on landing aircraft effects different areas of the ground during the approach. The project will also increase knowledge about the possibility of controlling generation of noise from these sources by flying the aeroplane slightly different with regard to speed and timing of the extension of flaps and landing gear. This may enable noise to be either moved from one geographical area to another in the approach sector, or that noise is minimised in a specific area on the ground. This despite the fact that the aircraft continues to fly the same way through the air and across the ground. The purpose of the project will be achieved by collecting flight data recorded on board aircraft from the airline Novair, on approach to one of two selected runways at Arlanda Airport. For these two runways, microphones are currently under deployment in the approach sector. This allows flight data to be matched with noise data from specific flights. Weather data will also collected. The collected data will then be analysed and significant changes in the noise levels and frequency spectrum of the noise will be correlated with significant flight operational events, such as e.g. extension of flaps or landing gear. Potential impact of the weather will also be investigated. Project OPNOP is based on collaboration with other projects within the Centre for Sustainable Aviation. Collaboration takes place partly by the sharing of noise data from the ULLA project to OPNOP and by the use of the developed software from project SAFT, and partly by OPNOP assisting the other projects with their need for flight data and flight operational competence. By channelling flight data through project OPNOP, the required confidentiality requirements for flight data will be achieved. In the past, the now completed project Brantare, has met that demand.
Item type:

Powered by Koha