VTI National Transport Research Database

BIG BRO 2.0 – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur: metoder och verktyg (BIG BRO 2.0 – Decision support for maintenance and upgrading of existing transportation infrastructure: methods and tools)

  • Honfi, Dániel
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-06-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/46154
Subject(s): Abstract: Underhåll av tillgångar i form av infrastruktur kan vara dyrt. Det inkluderar direkta kostnader för utredningar och åtgärder, de indirekta konsekvenserna av trafikstörningar och förluster på grund av eventuell strukturell försämring. Eftersom transportinfrastrukturen vanligtvis är offentligägd är det viktigt att optimera kostnaderna för drift och underhåll av tillgångarna. Detta kan uppnås genom rationell beslutsfattande med sannolikhetsbaserade principer. En teoretisk ram för sådana beslut har utvecklats i den första etappen av BIGBRO-projektet och illustrerades genom pilotstudier med inriktning på beslut om tillståndsbedömning. Som ett andra steg i det övergripande konceptet kommer implementeringen av metoden till mer komplicerade beslut om underhåll att genomföras genom att successivt utvidga fallen samt att justera och vidareutveckla ramverket vid behov. På detta sätt kommer den teoretiska ramen att implementeras i en komplex metod med ett tillhörande konceptuellt beslutsverktyg. Det nuvarande förslaget, BIG BRO 2.0, syftar således till att vidareutveckla och implementera BIG BRO-metoden för praktiska tillämpningar. Projektarbetet utförs av forskare vid RISE, LTH och KTH. Abstract: Maintenance of transportation infrastructure assets can be relatively expensive: it includes the direct costs of assessments and interventions, the indirect consequences of traffic disruptions and losses due to possible structural failures. Since transport infrastructure are usually public, it is essential to optimize the costs of operation and maintenance of the assets. This can be achieved through rational decision-making utilising risk/utility-based principles. A theoretical framework for such decisions has been developed in the first stage of the BIGBRO project and was illustrated through pilot studies focusing on decisions concerning condition assessment. As a second stage of the overall concept, the implementation of the methodology to more complex decisions concerning maintenance will be carried out through gradually extending the cases as well as adjusting and further developing the framework if necessary. In this way the theoretical framework will be implemented into a complex methodology with an associated conceptual decision-making tool. The current proposal, BIG BRO 2.0, thus aims to further develop and implement the BIG BRO framework methodology for practical applications. The project work will be executed by researchers at RISE, LTH and KTH.
Item type:

Powered by Koha