VTI National Transport Research Database

CTR - Modellering av mikromobilitet (M3) – Förstudie om kunskapsbehov och användningsmönster (CTR - Modelling of micromobility - prestudy)

  • Jenelius, Erik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-12-01 -- 2020-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2019/87471
Subject(s): Abstract: Mikromobilitet är ett samlingsnamn som omfattar olika typer av fordon, t.ex. elsparkcyklar, elcyklar, segways och eltrehjulingar. Elsparkcyklar och liknande former av mikromobilitet utgör ett snabbt, tyst, miljövänligt och utrymmessnålt färdmedel. Den snabba etableringen har dock inneburit att dagens infrastruktur inte är anpassad till deras egenskaper, vilket har gett upphov till ett antal konflikter och problem. Det finns således ett stort behov hos väg- och gatuhållare att förstå hur de positiva sidorna hos mikromobiliteten kan stärkas och hur de negativa sidorna kan avhjälpas. Målet med den här förstudien är att lägga första stenen i uppbyggnaden av analys- och modelleringskompetens inom mikromobilitet i stadstrafik. Projektet syftar till att kartlägga vilka kunskapsbehov som finns hos involverade aktörer, framför allt gatu- och väghållare och mobilitetsföretag. Förstudien syftar också till att göra en första analys av hur mikromobilitet används utifrån analys av data från ett av uthyrningsföretagen.Abstract: Micro mobility include mode of personal transports as electric bikes, kick bikes, Segway’s etc. Characteristics are, among others, smooth, quite, environmental friendly, space saving. Infrastructure of today have not been adopted to this new mode and conflicts of different magnitude and kind have emerged. Need of understanding what pros and cons, in order to enhance positive and decrease negative effects. Target now is to describe knowledge and analysis competence within the technical area. Mapping of need of knowledge among users and planners.
Item type:

Powered by Koha