VTI National Transport Research Database

Nya materialval för sprutbetong med minskad klimatpåverkan (New materials in shotcrete reinforcement with lower impact on climate)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-11-11 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/70979
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att analysera, testa, kontrollera och föreslå hur och om olika sorters förstärkningsfibrer utöver stålfibrer kan användas i sprutbetong för permanent bergförstärkning. Förslag för hur dimensionering, provning och kontroller bör utföras ska tas fram där så är möjligt. Dessa förslag bör vidare utvärderas med avseende på anläggningskostnad och miljöpåverkan.Abstract: The purpose of this Project is to analyse, test, controll and suggest how and if different types of reinforcement fibres apart from steel fibres can be used in shotcrete in permanent Constructions. Suggestions of how to dimension, test and controll are going to be worked out where possible. The suggestions should be analysed regarding costs and environmental impact.
Item type:

Powered by Koha