VTI National Transport Research Database

Instrumentering av övergångskonstruktioner för höghastighetsjärnväg (Instrumentation of transition zones - high speed railway)

  • Wersäll, Carl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-07 -- 2022-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/4489
Subject(s): Abstract: I övergångszoner mellan bank och styv konstruktion, såsom brostöd eller kulvert, uppkommer ofta sättningar som skapar ett stort återkommande underhållsbehov. För ballasterat spår har en ny lösning för övergångskonstruktion förslagits av Trafikverket som förväntas minska sättningar och andra problem i driftskidet. I detta projekt utformas övergångzonerna vid byte av Mälarbanans bro över E18 i Västerås enligt detta föreslagna förfarande och instrumenteras för att utvärdera lösningens beteende under drift.Abstract: In transition zones between embankments and stiff structures, such as bridge supports or culverts, settlements that cause reoccurring maintenance needs are common. For ballasted track, a new solution for transition zone structures has been proposed that is expected to decrease settlements and other issues during operation. In this project, the transition zones for Mälarbanan’s new bridge over E18 in Västerås are constructed according to the proposed new solution and instrumented to evaluate its behavior during operation.
Item type:

Powered by Koha