VTI National Transport Research Database

Resursslöseri i anläggningsbyggandet? Vad kan vi lära oss av 50 års utveckling? (Waste of resourses in civilengineering? What can we learn from 50 years of devlopment?)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2024-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/29873
Subject(s): Abstract: Det finns sedan länge tydliga indikationer på att kostnader, materialmängder och klimatavtryck har ökat signifikant i nyare anläggningskonstruktioner sett i ett 50-årigt perspektiv. Detta är särskilt allvarligt med tanke på byggsektorns betydande effekt på växthusgasutsläpp och energikonsumtion. Huvudsyftet med föreslaget projekt är att klarlägga vilka faktorer som ligger bakom de förändringar som skett, samt identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att vända den nuvarande trenden av resursslöseri och negativa miljökonsekvenser. I projektet görs jämförande analyser av enskilda nya byggnadsverk med likvärdiga äldre objekt som byggdes för i storleksordningen 50 år sedan. Avsikten är att undersöka vilka faktorer som bidragit till ökad resursförbrukning och om de är motiverade ur ett livscykelperspektiv. Slutresultatet skall visa på tydliga siffror för kostnads- och materialökning inom branschen och de bakomliggande huvudfaktorerna till ökad resursförbrukning. Konkreta åtgärdsförslag för att minska materialåtgång och klimatavtryck förväntas ingå i slutrapporten. Projektet samordnas och leds från LTH, men är starkt beroende av aktivt arbete och engagemang från ett flertal branschparter som Skanska, Sweco, Centerlöf & Holmberg, Trafikverket med flera. En referensgrupp med bred representation från entreprenörer, konsulter, beställare, forskare samt myndighet som ansvarar för regelverk inom området följer upp projektet.Abstract: There have long been clear indications that costs, material quantities and climate footprints have increased significantly in new construction work seen in a 50-year perspective. This is particularly serious given the construction sector's significant impact on greenhouse gas emissions and energy consumption. The main purpose of the proposed project is to clarify which factors are behind the changes that have taken place, as well as to identify which measures that can be taken to reverse the current trend of resource wastage and negative environmental consequences. In the project, comparative analyses are made of individual new buildings with equivalent older objects that were built in the order of 50 years ago. The intention is to investigate which factors have contributed to increased resource consumption and whether they are justified from a life cycle perspective. The end result must show clear figures for cost and material increases within the industry and the underlying main factors for increased resource consumption. Concrete action proposals to reduce material consumption and climate footprint are expected to be included in the final report. The project is coordinated and led from LTH, but is highly dependent on active work and commitment from several industry partners such as Skanska, Sweco, Centerlöf & Holmberg, the Swedish Transport Administration and others. A reference group with broad representation from contractors, consultants, clients, researchers and the authority responsible for regulations in the area follow up the project.
Item type:

Powered by Koha