VTI National Transport Research Database

ACHT 2: Smart cargo handling on tankers – Proof of concept

  • Elern, Fredrik von
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-03-27 -- 2025-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/104963
Subject(s): Abstract: Lasthantering av olja och kemikalier på tankfartyg är en komplex och högriskoperation mellan ett fartyg och en terminal eller mellan två fartyg. Denna operation kräver noggrann planering av överstyrman och samtidig koordinering av flera tekniska system ombord såsom last (av ibland flera olika sorter), barlast, inert gas, gasretur, etc., samtidigt som man tar hänsyn till fartygets förtöjningar, djupgående, trim, list, stabilitet, skjuvkrafter och böjmoment, samt status i tank- och rörsystem såsom nivåtryck, syrehalt, sekvenser, temperatur, atmosfär, flödeshastighet och lednings volymer. Det finns även föreskrifter/riktlinjer som ska följas, och rapportering och kommunikation med terminalen utförs. Verksamheten bedrivs så snabbt som möjligt eftersom tid i hamn är en viktig faktor. Till sin hjälp har fartygets befäl (OOW) ett antal datorskärmar som gör att de kan övervaka och kontrollera de system som är involverade i lastoperationer. Ändå är dagens lasthanteringssystem inte integrerade (dvs. de samarbetar inte), vilket gör fartygets befäl till samordnare mellan de olika systemen. Inmatning av gränsvärden, flödesgränser, lastkombinationer och balansering av last- och barlasttankar etc. kräver bedömning, beslut och agerande av befälet. Systemen i dag memorerar inte statisk information (t.ex. bestämmelser och bästa praxis från internationella standarder), vilket innebär att befälet kommer att behöva överväga, beräkna och skriva in samma parametrar upprepade gånger för varje lastplan och operation. Systemen analyserar eller sorterar inte historiska lasthanteringsdata, lär sig inte av dem eller ger beslutsstöd; de kan inte automatiskt köra en lastnings- eller lossningsprocess genom att följa lastplanen som godkänts av fartygets överstyrman; inte heller förutsäger de potentiellt farliga händelser. Eventuella fel i hanteringen av något av systemen kan direkt påverka lasthanteringen i form av förseningar, ökade kostnader och miljöpåverkan samt säkerhetsrisker.Abstract: Cargo handling of oil and chemicals on tankers is a complex and high-risk operation between a vessel and a terminal or between two vessels. This operation requires meticulous planning by the chief officer and the simultaneous coordination of several technical onboard systems such as cargo (of sometimes multiple grades), ballast, inert gas, vapour return, etc., while also considering the vessel’s mooring, draught, trim, list, stability, shear forces and bending moments, as well as tank and pipe system conditions such as level pressure, oxygen content, sequences, temperature, atmosphere, flow rate and line clearance allowances. There are also regulations/guidelines that must be followed, and reporting and communication with the terminal performed. The operations are run as quickly as possible since time in port is an important factor. To their aid, the officers of the watch (OOWs) have a number of computer screens that allow them to monitor and control the systems involved in cargo operations. Yet, today’s cargo handling systems are not integrated (i.e. they do not collaborate), making the officer of the watch the mediator between the different systems. The input of limit values, flow limits, cargo combinations, and the balancing of cargo and ballast tanks, etc., require the assessment, decision, and action of the officer. The systems today do not memorize static information (e.g., regulations and best practice from international standards), implying that the officer will need to consider, calculate, and type in the same parameters repeatedly for each and every cargo plan and operation. The systems do not analyze or sort historical cargo handling data, learn from it or provide decision support; they cannot automatically run a loading or discharging process by following the cargo plan approved by the chief officer; nor do they predict potentially dangerous events. Any potential error in the handling of any of the systems might directly affect the cargo operations in the form of delays, increased costs and environmental impact, and safety risks.
Item type:

Powered by Koha