VTI National Transport Research Database

BIG 2019-19 Störningsproblem med pålar i lösa jordar del 2 (BIG 2019-19 Disturbing issues with piles part 2)

  • Dijkstra, Jelke
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-02-15 -- 2025-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/19054
Subject(s): Abstract: Detta projekt är en fortsättning på A2019-19 Störningsproblem med pålar i lösa jordar. I del 2 av Jonatan Isakssons doktorandprojekt kommer de utvecklade massförskjutningarna från pålning med tiden att studeras för två gränsfall: i) på ett avstånd från pålgruppen där små töjningsstyvhet i marken styr resultaten, och ii) inom och nära pålgruppen där markens tekniska egenskaper, pålarnas avstånd, pålsekvensen och integriteten hos angränsande fundament är av betydelse. Vi kommer att generalisera de resultat som utvecklats i del 1 för en enskild påle till responsen för pålgrupper. På grund av problemets komplexitet har detta ännu inte fastställts fullt ut i del 1 av forskningen. Dessutom gör detta det möjligt att studera interaktionseffekter mellan de pålar som redan är inbäddade i marken och den nya påle som installeras. De pålar som redan är installerade är både pålar som ingår i den nya pålgruppen och pålar som ligger till grund för byggnader i närheten av pålarbeten. Forskningen kommer att resultera i förenklade rekommendationer för när man ska ta hänsyn till effekterna av pålinstallation i den dagliga geotekniska konstruktionen och kommer att föreslås för vidare genomförande av konstruktionsriktlinjer. Förenklingen i rekommendationen omfattar när effekterna av pålinstallationer bör beaktas och ger vägledning om hur man utvärderar metoder som redan används inom industrin för potentiell tidsberoende återhämtning av massförskjutningar.Abstract: This project is a continuation of A2019-19 Disturbing issues with piles in soft soils. In part 2 of Jonatan Isaksson’s PhD research project the evolving mass displacements from piling with time will be studied for two limiting cases: i) at a distance from the pile group where small strain stiffness in the soil governs the results, and ii) within and close to the pile group where the engineering properties of the soil, pile spacings, piling sequence and the integrity of adjacent foundations are of importance. We will generalise the results developed in part 1 for a single pile to the response for pile groups. Due to the complexity of the problem, this was not yet fully established in part 1 of the research. In addition this allows to study interaction effects between the piles that are already embedded in the ground and the new pile being installed. The piles that are already installed are both piles that are part of the new pile group, as well as piles that underpin the buildings nearby the piling works. The research will result in simplified recommendations for when to factor in the effects of pile installation in day to day geotechnical engineering will be proposed for further implementation of design guidelines. The simplification in the recommendation covers when pile installation effects should be incorporated and provides guidance on how to evaluate methods already in use in industry for potential time-dependent recovery of mass-displacements.
Item type:

Powered by Koha