VTI National Transport Research Database

Samverkande bropelare med kvarsittande 3D-utskriven betong och igjuten SKB (Interoperable bridge piers with permanent 3D printed concrete and cast SKB)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-20 -- 2024-01-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/18999
Subject(s): Abstract: Det vanligaste sättet att producera bropelare är att bygga en form och fylla den med betong. Formbyggandet tar tid och även om formvirket eller stålformen kan återanvändas några gånger handlar det ändå om ökade materialkostnader. I en förstudie har vi undersökt ifall formen istället kan skapas med en 3D-skrivare och betong. Formen blir då en del av en samverkanspelare och kan bidra till såväl bärförmåga som beständighet. Om man använder självkompakterande betong för den igjutna betongen kombinerar man två effektiva tekniker, 3-D-utskriven betong (3DP) och självkompaterande betong (SKB). Två lovande examens-arbeten har genomförts vid KTH i samverkan med LTU och företagen ConcretePrint och Betongindustri. Detta projekt tar vid där förstudien slutar. Projektet är huvudsakligen experimentellt och i det ingår fyra armerade samverkanspelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform och igjuten SKB. Pelarna kommer att jämföras mot två homogena SKB-pelare gjutna på konventionellt vis. Syftet med projektet är att vidareutveckla tekniken med samverkande bropelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform och igjuten självkompakterande betong utifrån en lovande förstudie. Konkreta mål är att kvantifiera samverkanspelarnas bärförmåga och beständighet.Abstract: The most common way to produce bridge piers is to build a mold and fill it with concrete. Form building takes time and even if the form wood or steel form can be reused sometimes it is still about increased material costs. In a preliminary study, we investigated if the shape instead can be created with a 3D printer and concrete. The form then becomes part of the pillar and can contribute to both load-bearing capacity and durability. If self-compacting concrete is used for the cast-in-place concrete, two effective techniques are combined, 3-D printed concrete (3DP) and self-compacting concrete (SKB). Two promising graduate work has been carried out at KTH in collaboration with LTU and the companies ConcretePrint and Betong Indust. This project picks up where the pre study ended. The project is mainly experimental and in that includes four reinforced interaction columns with permanent 3D printed concrete form and cast SKB. The columns will be compared against two homogeneous SKB columns cast conventionally. The aim of the project is to further develop the technology with cooperating bridge piers permanent 3D-printed concrete form and cast self-compacting concrete based on a promising preliminary study. Concrete goals are to quantify the collaboration pillars carrying capacity and performance.
Item type:

Powered by Koha