VTI National Transport Research Database

Verifiering av brandmotstånd hos betongelement och sprutbetong i tunnlar (Verification of the fire resistance of concrete elements and spray-on concrete in tunnels)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2009-12-31 ; 260000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:24413
Subject(s): Abstract: Det finns idag ingen metodik eller krav vad gäller brandmotstånd av betonginklädnader i tunnlar. För varje nytt projekt måste en ny kravspecifikation tas fram vilken beskriver hur man skall verifiera att betonginklädnaden klarar de brandkrav som ställs. Denna specifikation måste idag innehålla allt från provningsmetodik, utformning av provkroppar, mätningar som skall göras, hur resultaten skall utvärderas samt vilka krav som skall ställas. Målsättningen med detta projekt är att utveckla en guideline för framtagning av kravspecifikation för tunnelinklädnader avseende brandmotstånd. Detta inkluderar vad som bör beaktas vid val av brandscenario, utveckling av provningsmetod (standard) för både utvecklingsprovning och verifierande provning, samt förslag på lämpliga krav avseende avskiljande förmåga och spjälkning.Abstract: Requirements and methods for verification of concrete linings in tunnels are presently lacking. Hence for each tunnel project a new specification concerning requirements must be developed including methodology for verification and requirements. The specification must therefore include everything from design of test specimens to specification of how potential spalling shall be measured. The aim of this project is to develop a guideline concerning how to produce a requirement specification of concrete linings for tunnels. This guideline will provide a procedure on how to choose a fire scenario, a test method (standard) for both development tests and verification, as well as suitable requirements on fire resistance and spalling.
Item type:

Powered by Koha