VTI National Transport Research Database

Förstudie kring etablering av forskningsprogram för prognosmetodik (Pre-study, research program on forecasting methods)

  • Jenelius, Erik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-02-28 -- 2023-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2022/32545
Subject(s): Online resources: Abstract: I Trafikverkets PM ”Analyser för stora järnvägsobjekt – brister och utvecklingsbehov” beskrivs ett stort utvecklingsbehov av metoder och verktyg för prognoser, indata, statistik och effektantaganden för stora järnvägsinvesteringar, eftersom de dominerar budgeten för investeringar i den nationella planen. Områden som pekas ut är datainsamling och -analys för validering av effekter, metod- och modellutveckling på kort och lång sikt av effekter, samt metodutveckling inom trafikeringsantaganden. Den önskade metodutvecklingen inom prognosmodellering och förbättringar i befintliga modellsystem ställer höga krav på att inblandade personer har rätt kompetens. Det är också viktigt att utvecklingen samordnas så att olika initiativ kan knytas ihop mot ett gemensamt mål. För att nå målen är det viktigt att satsningen är strategisk och långsiktig. Syftet med den här förstudien är att möta behoven som pekats ut ovan genom att lägga grunden för etableringen av ett forskningsprojekt på KTH inom prognosmetodik. Förstudien ska kartlägga utvecklingsbehov i området, möjliga ansatser som använts internationellt, och behov av kompetensuppbyggnad. Förstudien ska utmynna i ett förslag på inriktning och omfattning för de första åren av ett sådant forskningsprojekt. Ett forskningsprojekt har en rad möjliga nyttor för Trafikverket: Utveckling av prognosmetodik, bättre prognoser som leder till bättre inriktning av åtgärder enligt fyrstegsmodellen, bättre fördelning av investeringar speciellt för stora investeringar, samt detaljerade analyser. Dessutom skulle kompetensuppbyggnad på KTH inklusive doktorander kunna stärka och stödja Trafikverkets modellarbete.Abstract: In a memo by Trafikverket ”Analyser för stora järnvägsobjekt – brister och utvecklingsbehov”, development needs in the area of forecasting methods for large rail investments are described. Areas at focus are data collection, validation of effects, development of models in a short and long term perspective, and assumptions on forecasting timetables. The aim is a program for long term development of the Swedish long-distance model with focus on rail investments.
Item type:

Powered by Koha