VTI National Transport Research Database

Driftsäker och hållbar dagvattenrening för lösta föroreningar (Sustainable treatment of dissolved pollutants in runoff)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2023-10-15 Registration number:
  • Trafikverket 2020/32374
Subject(s): Online resources: Abstract: För att uppfylla kraven på rening av förorenat dagvatten har det hittills varit tillräckligt med konventionella dagvattenreningsanläggningar som endast avskiljer partiklar. Detta är inte längre möjligt. Nya krav från myndigheter kräver en avskiljning även av lösta föroreningar Detta innebär att det är nödvändigt att komplettera dagens reningssteg för reducera lösta delen av föroreningar som t.ex. Zink och Kadmium. Syftet med projektet är att föreslå en reningsanläggning som även avskiljer löst material med hjälp av filterteknik. Uppföljning av tre uppbyggda pilotanläggningar längs Essingeleden görs under tre år i nära samverkan med Trafikverket (TRV) och TRV Drift- och underhållsavdelning, Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) samt KTH avdelningen för Vatten och Miljöteknik. Uppföljningen skall resultera i riktlinjer för byggnation och driftinstruktioner för anläggningen. Vidare att producera ett gediget underlag för att motivera vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt, över tid, vid avskiljning av lösta föroreningar.Abstract: In order to reach the discharge demands for runoff it has thus far been satisfactory to remove the particulate material by sedimentation. New, very stringent, demands are now being discussed and imposed from municipals environmental departments. In practice this means that not only the particulate concentrations of e.g. Zinc and Cadmium needs to removed, but also the dissolved part of the pollutant. The aim of the project is to propose a new treatment plant that have the ability to remove also dissolved pollutants.Three pilot plants will be built along Essingeleden. The project will over three years’ time evaluate the function and maintenance requirement of the system. The evaluation will be carried out by Trafikverket and the TRV Maintenance organisation, Stockholm Water and Sewage and KTH department for Water and Environmental Engineering. The results of the project shall provide guidelines for building and the operation and maintenance of the system. Furthermore, based on the findings it shall be possible to motivate what is practically and economically possible reducing dissolved pollutants from runoff.
Item type:

Powered by Koha