VTI National Transport Research Database

Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1 (Assessment and Analysis of Innovation Needs and Innovation Strategies: phase 1)

  • Eriksson, Per Erik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-01 -- 2023-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2020/23170
Subject(s): Abstract: Trafikverket och andra offentliga beställare behöver stärka sin innovations- och omställningsförmåga för att främja hållbar utveckling, inte minst för att uppnå Agenda 2030-målen. För att stärka denna förmåga behöver Trafikverket utveckla kunskap och förståelse för innovation och sina egna innovationsbehov. I likhet med många andra offentliga beställare behöver Trafikverket förstå sina egna innovationsbehov för att sedan kunna öka leverantörers möjligheter och drivkrafter att innovera i enlighet med behoven. Trafikverket har därför initierat flera FoI-projekt inom innovationsområdet och det föreslagna projektet kan spela en viktig roll i detta arbete genom att koppla ihop innovationsbehov med beställarrollen och upphandlingsstrategier. Innovation är ett flerdimensionellt begrepp och för att kunna förstå innovationsbehov behöver en beställare också förstå de olika dimensionerna av innovation. Detta forskningsprojekt är uppdelat i två etapper, där denna ansökan omfattar Etapp 1, medan Etapp 2 kommer hanteras av en framtida forskningsansökan. Syftet med Etapp 1 i detta forskningsprojekt (som denna ansökan gäller) är att skapa en forskningsbaserad kunskap om begreppet innovation och dess olika dimensioner som gör att olika innovationsbehov kan analyseras på ett mer systematiskt sätt inom den projektbaserade samhällsbyggnadssektorn. Etapp 1 (21mån) är indelad i två delstudier. Delstudie 1 (9mån) består av en litteraturstudie som innebär omfattande granskning av litteratur inom forskningsområdena ”Innovationsledning”, ”Inter-organisatoriska relationer”, ”Bygginnovation”, samt innovationsupphandling. Dessutom kommer rapporter från tidigare relevanta studier inom Trafikverket att granskas. Delstudie 2 (12mån) består av en intervjustudie som omfattar ca 15-20 intervjuer med respondenter representerande Trafikverket och viktiga leverantörer. De två delstudierna i Etapp 1 har för avsikt att skapa en grundläggande förståelse för innovationsdimensionerna och hur olika aktörer upplever och tolkar dem samt hur de hänger ihop. Denna förståelse ligger till grund för utvecklandet av ett ramverk som kan användas av offentliga beställare för att identifiera och analysera sina innovationsbehov. Delstudie 2 avslutas med en serie workshops (med relevanta representanter från Trafikverket) där ramverkets praktiska användning diskuteras. Genom workshopserien stöttar forskargruppen den arbetsgrupp inom Trafikverket som föreslås få i uppdrag att utveckla en version 1.0 av en ”innovationsbedömningsmall”, liknande den ”komplexitetsbedömningsmall” som används av Trafikverket idag.Abstract: The Swedish Transport Administration and other public clients need to strengthen their capacity for innovation and change to promote sustainable development, not least in order to achieve the Agenda 2030 goals. To strengthen this capacity, the Swedish Transport Administration needs to develop knowledge and understanding of innovation and its own innovation needs. Like many other public clients, the Swedish Transport Administration needs to understand its own innovation needs to increase suppliers' opportunities and incentives to innovate according to the needs. The Swedish Transport Administration has therefore initiated several research projects in the innovation area and the proposed project can play an important role in this work by linking innovation needs with the role of the client and its procurement strategies. Innovation is a multidimensional concept and in order to understand the need for innovation, a client needs to understand the different dimensions of innovation. This research project is divided into two stages, where this application comprises Stage 1, while Stage 2 will be handled by a future research application. The purpose of Stage 1 of this research project (to which this application applies) is to create a research-based knowledge of the concept of innovation and its different dimensions that enable different innovation needs to be analyzed in a more systematic way in the project-based construction industry. Stage 1 (21 months) is divided into two sub-studies. Sub-study 1 (9 months) consists of a literature study that involves extensive review of literature in the research areas "Innovation management", "Inter-organizational relationsips", "Construction innovation", and “Procurement of innovation”. In addition, reports from previous relevant studies related to the Swedish Transport Administration will be reviewed. Sub-study 2 (12 months) consists of an interview study which comprises about 15-20 interviews with respondents representing the Swedish Transport Administration and important suppliers. The two sub-studies intend to create a basic understanding of the innovation dimensions and how different actors experience and interpret them and how they are interconnected. This understanding forms the basis for the development of a framework that can be used by public clients to identify and analyze their innovation needs. Sub-study 2 concludes with a series of workshops (with the steering group and other relevant representatives from the Swedish Transport Administration) where the practical use of the framework is discussed. Through the workshop series, the research group supports the working group, which is proposed to be commissioned to develop a version 1.0 of an "innovation assessment template", similar to the "complexity assessment template" used by the Swedish Transport Administration today.
Item type:

Powered by Koha