VTI National Transport Research Database

Estimering av asfaltmassors sammansättning genom ostörd provning – Tomografianalys (Estimation of asphalt concrete composition by non-destructive tomography testing)

  • Erlingsson, Sigurdur
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2022-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/72224
Subject(s): Abstract: Kvalitetsgranskning av asfaltmassor görs i dag med förstörande lab metoder (destructive methods) beskrivna i normer/standarder. KTH och VTI har samarbetat om att utveckla en metod som bygger på tomografi och bildbehandling för att bestämma hålrumshalt i borrade provkroppar av porösa asfaltmassor. Metoden är ostörande (non-destructive) i den bemärkelsen att provkropparna kan användas för annan mekanisk provning efter tomografi skanningen. De traditionella metoderna är dock ej lämpade för att bestämma parametrar som är av speciellt intresse för öppna (porösa) ytor som andel porer som är i kontakt med andra porer (interconnected void system). Tillförlitligheten av denna nya metod är dock inte fastställd och endast ett fåtal tester has utförts och jämförts med konventionell metod. Här är tanken att fortsätta det arbete som har påbörjats att använda tomografin för bestämning av hålrum och utöka det genom att undersöka fler beläggningstyper samt flera funktionella egenskaper av betydelse för asfaltmassor ss mastiksandel, bitumenandel, andel sammanhängande luftkanaler, stenfördelning, andel kontaktpunkter mellan stenar mm. Abstract: Quality assessment of asphalt concrete is done today with destructive methods described in norms / standards. KTH and VTI have collaborated to develop a method based on tomography and image processing to determine air void content in drilled test samples of porous asphalt concrete. The method is non-destructive in the sense that the test specimens can be used for other mechanical testing after the tomography scan. However, the traditional methods are not suitable for determining parameters that are of particular interest for open (porous) surfaces such as the proportion of pores in contact with other pores (interconnected air void systems). However, the reliability of this new method has not been established and only a few tests have been performed and compared with the conventional method. Here, the idea is to continue the work that has begun to use the tomography for the determination of voids and to expand it by examining more types of paving as well as several functional properties of significance for asphalt concrete such as mastic fraction, bitumen fraction, proportion of coherent air ducts, mineral aggregate distribution, proportion of contact points between particles etc.
Item type:

Powered by Koha