VTI National Transport Research Database

Långsiktig uppföljning för effektsamband av flexibla parkeringstal. (Long-term evaluations of effects of flexible parking requirements.)

  • Henriksson, Greger
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/13213
Subject(s): Abstract: Kommunala krav på parkering i detaljplan och bygglov har i hög grad påverkat bilinnehav, resvanor, markanvändning och byggkostnader. På senare år har flera svenska kommuner börjat tillämpa flexibla parkeringstal inom de stadsmiljöavtal som Trafikverket finansierar - kontextspecifika parkeringstal med möjlighet att bygga färre parkeringsplatser om mobilitetstjänster erbjuds - istället för miniminormer. Nära en tredjedel av alla stadsmiljöavtal (64 st) innehåller flexibla parkeringsavtal, och ännu fler innehåller någon form av parkeringsåtgärd som motprestation. Flexibla parkeringstal bedöms kunna underlätta bostadsbyggande, minska bilinnehavet och resor med bil, samt erbjuda boende bättre tillgänglighet och mobilitet utan att behöva äga en egen bil. Trots stor potential finns det få utvärderingar av flexibla parkeringstal, och det saknas helt långtidsutvärderingar. Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om effekterna av flexibla p-tal och mobilitetstjänster på de boendes resvanor, med avsikten att underlätta tillämpningen av flexibla parkeringstal för kommuner och byggherrar. Det görs genom att föra dialog med aktörer i samhällsplaneringen samt genom att genomföra långtidsutvärdering (under fem års tid) av nybyggda bostadshus med flexibla parkeringstal. Projektet innehåller följande aktiviteter: Aktivitet 1. Dialog och kommunundersökning Aktivitet 2. Utvärderingsspecifikation Aktivitet 3. Insamling av data Aktivitet 4. Analys och årlig rapportering Aktivitet 5. Spridning av resultat och lärdomar. Abstract: Municipalities traditionally require a minimum number of parking spaces to be built to give building permits for multi-family homes. These requirements have significantly affected car ownership, travel habits, land use and construction costs. In recent years, several Swedish municipalities have begun to apply flexible, i.e. context specific, parking requirements with the possibility of building fewer parking spaces given that compensatory mobility services are being offered. Flexible parking requirements are expected to facilitate housing construction, reduce car ownership and travel by car, as well as offer better accessibility and mobility to residents without own cars. Despite great potential, there are few evaluations of flexible parking requirements, and there are no long-term evaluations. The purpose of this project is to increase the knowledge of the effects of flexible parking requirements and mobility services on residents' travel habits, with the intention of facilitating the application of flexible parking requirements for municipalities and builders. This facilitation will be aimed at by engaging in dialogue with stakeholders in community planning and by conducting evaluation over a five-year period, of newly built residential buildings with flexible parking requirements. The project includes the following activities: Activity 1. Dialogue and municipal survey Activity 2. Evaluation specification Activity 3. Collection of data Activity 4. Analysis and annual reporting Activity 5. Dissemination of results and lessons learned.
Item type:

Powered by Koha