VTI National Transport Research Database

Verifiering av tinande temporär konstruktion på Botniabanan, invid Stranneberget (Verifying the former ground freezing area at the Bothnia line)

  • Johansson, Teddy
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-15 -- 2022-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2019/30341
Subject(s): Abstract: I den samlade forskn kring frysning av finkornig jord finns omf kunskap om den cykliska, naturliga tjälnings- och tiningsprocessen av ytnära jordar. Art frysning av djupare liggande jord och berg befinner sig i en avsevärt annorlunda miljö. Skillnaden består framför allt av fryshastigheten, spänningsförhållanden, jordlagerföljd och att djupare liggande jord tidigare ej varit utsatt för cyklisk frysning, vilket är viktigt att få kunskap om. Målgruppen för studiens resultat är TV samt svenska entreprenörer och tekniska konsulter som arbetar med anläggningsprojekt i Sverige. Resultaten från studierna kommer att klargöra frysmetodens långtidseffekter på jord efter tinandet, så att oväntade effekter av spänningsförändringar och sättningar inte uppkommer. Bakgrundsinfo utgörs av data från Botniabanans tinande område invid Stranneberget. Tidigare indata kompletteras med nya reg fältobservationer och består i huvudsak av registrerade observationer från två tvärsektioner. Jordprover tas upp och jordens egenskaper undersöks i laboratorium. Arbetet kommer att leda till en prognosmetod som kan förutse hur frusen finkornig jord uppträder efter tiningsförloppet, samt en större förståelse för hur omgivande bebyggelse och andra faktorer påverkas av tiningseffekter. Resultatet från projektet kommer att leda till att frysta konstruktioner i urbana och känsliga områden kan planeras och styras på ett sätt som minskar påverkan på omgivningen. Abstract: In the collected res. to freezing of clayey soils there are extensive knowledge of cyclic natural frost action – and thawing process of shallow conditions. Artificial ground freezing of lower stratum of soil and rock are located in a considerably different env. The difference consists mainly of freezing rate, the tension conditions, sequence of soil stratum and a lower stratum that previously has not been exposed to cyclic thawing which is important to get acquainted with. The target group for the results of the study is TV, Swedish contractors and technical consultants who work with construction works in Sweden. The results from the studies will clarify the freeze methods of long term effects of soil after thawing, that unexpected effects of stress and strain and settlements not will occur. Background information constitutes of data from the former ground freezing area at the Bothnia line. Former data completes with new data from field obs. and consists mainly of registered observations from two cross sections. Soil samples from the cross sections are exanimated in laboratory. The study of the method of prognosis will predict the behaviour of fine-grain soils after the thawing and also a greater understanding of how surrounding buildings and other factors are affected by thawing effects. The results from the project will lead to freezing structures in urban and susceptible areas can be planned and controlled in a manner that reduces environmental impact on the surroundings.
Item type:

Powered by Koha