VTI National Transport Research Database

Verkningssätt och bärförmåga för broar med korroderad armering (Structural behaviour and load-carrying capacity of bridges with corroded reinforcement)

  • Lundgren, Karin
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-01 -- 2011-04-01 ; 1230000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/2459
Subject(s): Online resources: Abstract: Korrosion av armering är den vanligaste skadetypen i armerade betongbroar. I många befintliga broar finns det stora problem med korrosionsskador – två aktuella exempel är Gröndalsviadukten och Skurubron. En viktig fråga är hur tillförlitliga dessa skadade broar är – hur kan bärförmågan för en bro med rostskador beräknas? Målet med detta projekt är att öka förståelsen för rostskadade betongbroars verkningssätt, samt att utveckla beräkningsmodeller som kan beskriva effekten av armeringskorrosion på broars verkningssätt och bärförmåga. Tidigare forskning har identifierat de största osäkerheterna i de modeller och metoder som finns tillgängliga idag. Detta projekt kommer att behandla en av de största identifierade osäkerheterna, nämligen förankringsegenskaperna då täckskiktet spjälkats loss. En modell kommer att utvecklas och verifieras dels mot försök från litteraturen, och dels mot egna planerade försök inom projektet. Följande etapper är planerade inom projektet: (1) Att nå en grundläggande förståelse för vidhäftningsmekanismen vid stora korrosionsangrepp, genom litteraturstudier och noggranna tredimensionella ickelinjära finita elementanalyser. (2) Provning av konstruktioner med förankringsbrott, med provkroppar tagna ur befintliga konstruktioner där naturlig korrosion har skett, företrädesvis med stora korrosionsangrepp. (3) Vidareutveckling och verifiering av en befintlig vidhäftningsmodell mot utdragsförsök från litteraturen. (4) Analys av konstruktioner med förankringsbrott, både de försök som utförs inom projektet och några beskrivna i litteraturen. Resultat från projektet kommer att kunna användas framförallt vid utvärdering av befintliga broar, men även vid livscykelanalyser. Projektet är en fortsättning på projektet “Bärförmåga hos skadade broar” som finansieras av Vägverket genom FUD-BT.Abstract: The project is a continuation of the project "Load-carrying capacity of damaged bridges", which was financed by Vägverket via FUD-BT. The Ph.D. student Kamyab Zandi Hanjari finished his Licentiate degree during spring 2008 within that project. Corrosion of reinforcement is the most common cause of deterioration of reinforced concrete bridges. Many existing bridges show significant corrosion; two examples are Gröndalsviadukten and Skurubron, where cover spalling has occurred. An important question is how reliable these bridges are; how can the load-carrying capacity of a corrosion damaged bridge be calculated? The aim of this project is to better understand the structural effects of reinforcement corrosion. Furthermore, to develop models to describe the effect of reinforcement corrosion on the structural behaviour and load-carrying capacity of bridges. Earlier research within this field has identified the main uncertainties in the models and methods available today. In this project, one of the main uncertainties will be addressed; i.e. remaining anchorage when severe corrosion causes spalling of the cover. A model will be developed and verified by comparison to both test results available in literature and experiments carried out within this project. The results from the project can most of all be used at assessment of the residual load-carrying capacity of corrosion-damaged concrete bridges, but also at life cycle analyses. Additional financing for the project is applied for from Banverket.
Item type:

Powered by Koha