VTI National Transport Research Database

Strategiska utmaningar för planeringen av vägtransporternas elektrifiering (Strategic challenges for the planning of road transport electrification)

  • Engwall, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2026-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/55738
Subject(s): Notes: Tidigare diarienummer 2021/5538Abstract: Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse för hur teknikutveckling, affärsmodeller och systemisk förändring påverkar vägtransporternas elektrifiering. Fokus riktas mot hur den nu pågående tekniska systemförändringen (initerad av den pågående elektrifieringen) påverkar olika aktörer med nya affärsmodeller och incitament samt, omvänt, vad som krävs i affärslandskapet och transportinfrastrukturen i form av styrmedel och andra åtgärder för att det önskade teknikskiftet skall underlättas och slå igenom på allvar. Utgångspunkten är tung vägtrafik, men resultaten skall också ställas i relation till villkoren för arbetsmaskiner och personbilar. Projektet är ett doktorandprojekt i samarbete mellan Trafikverket och institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH. Avsikten är att på djupet förstå förutsättningarna för såväl policyutveckling och lämpliga åtgärder i t.ex. Trafikverkets verksamhet, som att ge underlag för bättre affärsstrategiska beslut hos inblandade företag. Den färdigutbildade doktorn förväntas dessutom kunna vara kunskapsbärare i gränssnittet mellan forskning, polikcy och praktik. Abstract: The project aims to create a deeper understanding of how technology development, business models and systemic change affect the electrification of road transport. The focus is on how the current technological system transformation (triggered by the ongoing electrification) affects various actors with new business models and incentives and, conversely, what is required in the business landscape and transport infrastructure in the form of instruments and other measures to facilitate the desired technology shift should break through. The starting point is heavy road traffic, but the results shold also be set in relation to the conditions for construcdtion and earth moving equipment as well as cars. The project is a doctoral project in collaboration between the Swedish Transport Administration and the Department of Industrial Economics and Management at KTH Royal Institute of Technology. The intention is to create in-depth understandings of the conditions for both policy development and appropriate measures in e.g. The Swedish Transport Administration's activities, such as better underpinned business strategic decisions at companies involved. The fully trained doctor is also expected to be able to function as a knowledge broker at the interface between research, policy, and practice.
Item type:

Powered by Koha