VTI National Transport Research Database

SBAS – En ny InSAR-teknik för att analysera markstabilitet i transportbyggnadsprojekt (SBAS – A new InSAR technique for analyzing ground stability in transport construction projects)

  • Eriksson, Leif
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-06-01 -- 2025-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/14721
Subject(s): Abstract: Detta projektförslag syftar till att använda en InSAR-teknik för att generera täta förskjutningskartor, särskilt över naturlig terräng, där transportrelaterad infrastruktur planeras eller byggs. Vi avser att följa två huvudmål i detta projekt: 1) att använda och analysera SBAS-tekniken för att generera en tät förskjutningskarta för transportrelaterade infrastrukturer belägna på sluttningar, icke-urbana och delvis vegetationsklädda områden, särskilt under byggnation, och 2) att bedöma genomförbarheten av att utveckla ett satellitbaserat övervakningssystem för att integrera både PSI (används i InSAR-Sweden-projektet) och SBAS-kartor för att förbättra noggrannheten i förskjutningsuppskattningen och för att öka täckningen och densiteten hos förskjutningskartor för både tätorts- och landsbygdsområden. SBAS-tekniken kommer att testas på flera testplatser som specificeras av Trafikverket med hjälp av medel- och högupplöst radardata och resultaten kommer att valideras med markmätningarna. Resultatet av detta projekt ökar produktiviteten inom infrastruktursektorn genom att tillhandahålla hållbara lösningar för transportsystemet på kort och lång sikt och bidra till att minska kostnaderna för transportprojekt under byggandet och efteråt för underhållsarbeten.Abstract: This proposal aims to use an InSAR technique to generate dense displacement maps, especially over natural terrain, for monitoring transport-related infrastructures. We intend to follow two main objectives in this project: 1) to utilize and analyze the SBAS technique to generate a dense displacement map for transport-related infrastructures located on non-urban, slopes and partly vegetated areas especially during the operational phase of construction, and 2) to assess the feasibility of developing a satellite-based monitoring system to integrate both PSI (used in the InSAR-Sweden project) and SBAS maps to improve the accuracy of displacement estimation and to increase the coverage and density of displacement maps for both urban and non-urban areas. The SBAS technique will be tested over several test sites specified by Trafikverket using moderate- and high-resolution radar data and the results will be validated with the ground measurements. The outcome of this project increase productivity in the infrastructure sector through provision of sustainable solutions for the transport system in the short and long term and help reduction of costs for transport projects during the construction and afterward for maintenance work.
Item type:

Powered by Koha