VTI National Transport Research Database

KTH:s Fartygsdynamikprogram 2022-2026

  • Garme, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-04-01 -- 2026-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/99989
Subject(s): Abstract: Forskningsprogrammet, syftar till utveckling av sjöegenskapsanalysen och dess koppling till stabilitetsanalysen. Det handlar om att utveckla metoder och förmågan att prediktera och mäta fartygsrörelser samt att förstå dessa rörelsers effekter på människor ombord, på fartyget, på lasten, på utrustning och framdrivningssystem. Effekterna ska relateras till mätbara storheter och kriterier som kan precisera risknivåer i realtid till sjöss så väl som under fartygskonstruktion. Resultaten ska kunna användas för operationell vägledning, designbeslut och utvärdering av kravspecuppfyllnad. Utöver modell- och analysutveckling planeras tillämpade studier t.ex. systematiska studier av IMO:s andra generations stabilitetskriterier, fallstudier om funktionskravsuppfylland och studier med rörelsesimulering som komponent i riskbaserad design. Abstract: The research program, aims at the development of the seakeeping analysis and its connection to the stability analysis. It is about developing methods and the ability to predict and measure ship motions and to understand the effects; on people on board, on the ship, on the cargo, on equipment and propulsion systems. The effects must be related to measurable quantities and criteria that can specify risk levels in real time at sea as well as during ship design. The results can serve in operational guidance, design decisions and evaluation of requirements spec fulfilment. In addition to model and analysis development, applied studies are planned, e.g. systematic studies of the IMO's second generation stability criteria, case studies on functional requirements and studies with motion simulation as a component in risk-based design.
Item type:

Powered by Koha