VTI National Transport Research Database

Material till stödremsa del 2 (Shoulder materials part 2)

  • Hermelin, Klas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-04-01 -- 2021-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/24167
Subject(s): Online resources: Abstract: För att säkra funktion av stödremsor och säkerhet för motorcyklister (bl.a. projektledaren) behövs detta projekt. I projektet skall ett antal material som är alternativ till krossat berg funktionstestas på laboratorium. Dessutom skall fält- och intervjustudier visa på vad som i praktiken fungerar eller inte fungerar. För detaljer se projektspecifikation Abstract: This project is needed to secure the function of shoulder materials and safety for motorcyclists (including the project manager). In the project, a number of materials that are alternative to crushed rock will be functionally tested in the laboratory. In addition, field and interview studies must show what works or does not work in practice.
Item type:

Powered by Koha