VTI National Transport Research Database

Konsekvenser av plottrighet avseende hastighetsgränser längs statliga vägar (Consequences of plotting regarding speed limits along state roads)

  • Vadeby, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2023-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/5371
Subject(s): Online resources: Abstract: I Trafikverkets uppdrag ingår att anpassa vägens hastighetsgräns till vilken hastighetsgräns som vägens utformning tillåter. Detta har inneburit att många vägar har fått sänkt hastighetsgräns i Sverige. Regionala och kommunala beslutsfattare har ofta invändningar mot det stora antalet kilometer där hastigheterna har sänkts till 80 km/tim och olika argument ställs ofta mot varandra i dialogen. Syftet med det föreslagna projektet är att utreda argument för och emot hastighetsgränsändringar för att ha ett uppdaterat forskningsunderlag vid utarbetandet av en rekommendation avseende hastighetsgränssättning längs det statliga vägnätet. Studien innehåller fyra olika delar: 1) Litteraturstudie som inkluderar en analys av nuvarande kunskapsläge. Denna del innebär också ett förtydligande avseende vilka forskningsfrågor som behöver fördjupas. 2) Fördjupning avseende de frågor som framkommit i del 1. Metodiken behöver anpassas efter frågornas innehåll. Eftersom fokus är gränssnittet mellan vägens utformning/säkerhet och trafikantens förmåga att förstå varför hastighetsgränsen är satt som den är behöver troligen intervjuteknik tillämpas för att förstå förarens beteende. Före-efterstudier av hastighetsefterlevnad är ett annat verktyg. 3) Redovisning av framkomna resultat i en rapport med beskrivning av eventuella behov av fortsatt forskning. 4) Utarbetandet av en rekommendation till fortsatt arbete med översyn och utveckling av hastighetsgränssättning längs vägnätet. Abstract: One of the assignments for the Swedish Transport Administration is adapting the road's speed limit to the safety classification of the road. This has led to that many roads have had their speed limits lowered in Sweden. Regional and municipal decisionmakers often have objections to the large number of kilometers where speeds have been reduced to 80 km/h and different arguments are often set against each other in dialogue. The aim of the suggested project is to investigate arguments for and against speed limit changes to have an updated research basis when preparing a recommendation regarding speed limits along the state road network. The study contains four different parts: 1) Literature review that includes an analysis of the current state of knowledge. This also includes definition of relevant research questions for the study. 2) In-depth study of the questions that have emerged in Part 1. The methodology needs to be adapted depending on the research questions defined in Part 1. Since the focus is on the interface between the design safety of the road and the road user's ability to understand why the speed limit is set as it is, probably interview techniques will be used to understand the driver's behavior. Before and after study of speed compliance is another tool. 3) The results will be reported in a report also including a description of needs for further research. 4) A recommendation for continued work with the review and development of speed limits along the road network will be prepared.
Item type:

Powered by Koha